Въпрос отново върху игра на java

public class BounceController implements Initializable {

  @FXML
  private AnchorPane canvas;
  @FXML
  private Circle ball;

  public int x = 5;
  public int y = 5;
  public int speedX = 3;
  public int speedY = 4;
  /**
   * Initializes the controller class.
   */
  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
    // TODO

    Timeline timeline = new Timeline(new KeyFrame(Duration.millis(800/30), ev -> {
      draw();
      move();
    }));
    timeline.setCycleCount(Animation.INDEFINITE);
    timeline.play();
    
    
    canvas.addEventFilter(javafx.scene.input.MouseEvent.MOUSE_PRESSED, new EventHandler<javafx.scene.input.MouseEvent>() {
      @Override
      public void handle(javafx.scene.input.MouseEvent mouseEvent) {
        double x = 0;
      	if(mouseEvent.getX() == x){
          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Clicked");
        }
      }
    });
    
  } 

  public void move(){
    x = x + speedX;
    y = y + speedY;

    if(x >= canvas.getWidth()){
      speedX = -speedX;
    } else if(x <= 0){
      speedX = -speedX;
    }
    if(y >= canvas.getHeight()){
      speedY = -speedY;
    } else if(y <= 0){
      speedY = -speedY;
    }
    
  }
  
  public void draw(){
    ball.setCenterX(x);
    ball.setCenterY(y);
  }
}

Направил съм си преди това един "BounceView.fxml" и съм добавил един кръг.

Искам когато натисна върху кръга/топчето/ и то самото да изчезва. Някой ако може да помогне?