JS Frameworks
Loading...

JS Frameworks

Кредити 9
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът "JS Frameworks" дава знания и практически умения за изграждане на Single Page Applications (SPA) с технологията AngularJS. Изучават се какво е SPA, архитектурни шаблони за SPA приложения, MVC архитектура (model-view-controller) и реализацията им в AngularJS. Изучават се изгледи и шаблони за визуализация на данни (templates), модели, контролери, свързване на данни (data binding), работа с много изгледи, рутиране (routing), извличане на данни от REST услуга, dependency injection (DI) и unit testing.