Презентация - C#

Първи стъпки в програмирането - Programming Basics - декември 2016

 

Материали от темата

Съдържание на документа

Първи стъпки в кодирането

Да напишем първата си програма със C# и Visual Studio

СофтУни

трейнърски екип

Софтуерен университет

http://softuni.bg

Основи на 

програмирането


Съдържание

Какво означава да програмираме?

Първа програмка със C# и Visual Studio

Да направим конзолна програма

Създаване на конзолна C# програма

Стартиране на програмата

Тестване в judge системата

Да напишем графична програма

Да напишем уеб приложение

2


Какво означава
"да програмираме"?


Какво означава "програмиране"?

Да "програмираме" означава да даваме команди на компютъра какво да прави

Командите се подреждат една след друга

Така те образуват "компютърна програма"

Компютърната програма е поредица от команди

Програмите се пишат на език за програмиране

Например C#, Java, JavaScript, Python, PHP, C, C++, …

Използва се среда за програмиране (например Visual Studio)4


Програма, която свири музикалната нота "ла" (за 0.5 секунди)Програма, която свири поредица от музикални ноти:

Програма, която конвертира от левове в евро:

5

Компютърна програма – примери

for (int i = 200; i <= 4000; i += 200)

   Console.Beep(i, 100);

Console.Beep(432, 500);

var leva = int.Parse(Console.ReadLine());

var euro = leva / 1.95583;

Console.WriteLine(euro);


6

Програма == последователност от команди

Съдържа команди, пресмятания, проверки, повторения, …

Програмите се пишат в текстов формат

Текстът на програмата се нарича сорс код

Сорс кодът се компилира до изпълним файл

Например Program.cs се компилира до Program.exe

Или се изпълнява директно

Например JavaScript сорс кодът се изпълнява от уеб браузъраКомпютърни програми


Да направим конзолна програмка


8

За да програмирате, ви трябва среда за разработка

Integrated Development Environment (IDE)

За C#  

Visual Studio за Windows

 MonoDevelop за Linux / Max OS X

за Java  IntellyJ Idea

за PHP  PHP Storm

Среда за разработка


9

Инсталирайте си Microsoft Visual Studio Community 2015

https://visualstudio.com/products/visual-studio-community-vs

Може и по-стара версия на Visual Studio, но не се препоръчва

Алтернативна среда за разработка (online)

C# – .NET Fiddle - https://dotnetfiddle.net/

Java – https://www.compilejava.net/ 

JavaScript – може директно в конзолата на браузър

Среда за разработка


Стартирайте Visual Studio

Нов конзолен проект – [File] [New]  [Project]  [Visual C#]  [Windows]  [Console Application]

10

Създаване на конзолна програма


11

Сорс кодът на програма се пише в секцията Main(string[] args)

Между отварящата и затварящата скоба { }

Натиснете [Enter] след отварящата скоба {

Кодът на програмата се пише отместен навътре

Писане на програмен код
12

Напишете следния код:

Писане на програмен код (2)

Console.WriteLine("Hello C#");


13

За стартиране на програмата натиснете [Ctrl + F5]

Ако няма грешки, програмата ще се изпълни

Резултатът ще се изпише на конзолата (в черния прозорец):

Стартиране на програмата


14

Тествайте кода си в онлайн judge системата:

https://judge.softuni.bg/Contests/150/First-Steps-in-Coding

Тестване на програмата в Judge


15

Писане извън тялото на Main() метода:Бъркане на малки и главни букви:Липса на ; в края на всяка командаЛипсваща кавичка " или липсваща скоба ( или )

Типични грешки в C# програмите


Конзолни програмки със C#

Упражнения в клас (лаб)


Да направим уеб приложение


18

Конзолните приложения четат входните си данни и отпечатват изхода си на текстова конзола

Конзолни и уеб приложения

Уеб приложенията ползват уеб-базиран потребителски интерфейс

Работят през уеб браузър и уеб сървър


19

Създаване на уеб приложение


20

Създаване на уеб приложение (2)


21

Създаване на изглед: Index.cshtml


22

Създаване на действие: HomeCntroller.cs


23

Стартираме уеб приложението с [Ctrl+F5]

Тестваме в уеб браузъра с различни числа

Стартиране на уеб приложението


Изграждане на уеб приложение

Упражнение в клас (лаб)


25

Програмиране означава да пишеш команди за компютъра

Компютърна програма е поредица команди

Използва се език за програмиране (например C#) +
среда за разработка (например Visual Studio)

На C# командите се пишат в частта Main(…)Печатаме с Console.WriteLine(…), стартираме с [Ctrl+F5]

Какво научихме днес?

static void Main(string[] args)

{

   Console.WriteLine("Hello");

} 


Първи стъпки в кодирането

https://softuni.bg/courses/programming-basics/


27

Настоящият курс (слайдове, примери, видео, задачи и др.) се разпространяват под свободен лиценз "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International"

Благодарности: настоящият материал може да съдържа части от следните източници

Книга "Основи на програмирането със C#" от Светлин Наков и колектив с лиценз CC-BY-SA

Лиценз


Безплатни обучения в СофтУни

Фондация "Софтуерен университет" – softuni.org

Софтуерен университет – качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери

softuni.bg 

	СофтУни @ Facebook

	facebook.com/SoftwareUniversity

	

	СофтУни форуми – forum.softuni.bg