Презентация - Java

Първи стъпки в програмирането - Programming Basics - декември 2016

 

Материали от темата

Съдържание на документа

Първи стъпки в кодирането

Да напишем първата си програма със Java и IntelliJ IDEA

СофтУни

трейнърски екип

Софтуерен университет

http://softuni.bg

Основи на 

програмирането


Съдържание

Какво означава да програмираме?

Първа програмка със Java и IntelliJ IDEA

Да направим конзолна програма

Създаване на конзолна Java програма

Стартиране на програмата

Тестване в judge системата

2


Какво означава
"да програмираме"?


Какво означава "програмиране"?

Да "програмираме" означава да даваме команди на компютъра какво да прави

Командите се подреждат една след друга

Така те образуват "компютърна програма"

Компютърната програма е поредица от команди

Програмите се пишат на език за програмиране

Например C#, Java, JavaScript, Python, PHP, C, C++, …

Използва се среда за програмиране (например IntelliJ IDEA)4


Програма, която намира лицето на триъгълник:Програма, която проверява дали една дума се съдържа в друга:Програма, която конвертира от левове в евро:

5

Компютърна програма – примери

System.out.println("gosho".contains("go"));

System.out.println((base * height) / 2);

double leva = Double.parseDouble(console.nextLine());

double euro = leva / 1.95583;

System.out.println(euro);


6

Програма == последователност от команди

Съдържа команди, пресмятания, проверки, повторения, …

Програмите се пишат в текстов формат

Текстът на програмата се нарича сорс код

Сорс кодът се компилира до изпълним файл

Например Main.java се компилира до Main.class

Или се изпълнява директно

Например JavaScript сорс кодът се изпълнява от уеб браузъраКомпютърни програми


Да направим конзолна програмка


8

За да програмирате, ви трябва среда за разработка

Integrated Development Environment (IDE)

За Java  IntelliJ; за C#  Visual Studio; за PHP  PHP Storm

Инсталирайте си JetBrains IntelliJ IDEA Community 2016

https://www.jetbrains.com/idea/

Под Linux и Mac OS X може също да се ползва IntelliJ IDEA

Среда за разработка


Стартирайте IntelliJ IDEA

Нов проект

[Create New Project]

9

Създаване на конзолна програма


[Create project from template][Command Line App][Finish]

10

Създаване на конзолна програма (2)




11

Сорс кодът на програма се пише в секцията main(string[] args)

Между отварящата и затварящата скоба { }

Натиснете [Enter] след отварящата скоба {

Кодът на програмата се пише отместен навътре

Писане на програмен код


12

Напишете следния код:

Писане на програмен код (2)

System.out.println("Hello Java");


13

За стартиране на програмата натиснете [Ctrl + Shift + F10]

Ако няма грешки, програмата ще се изпълни

Резултатът ще се изпише на конзолата (отдолу):

Стартиране на програмата


14

Тествайте кода си в онлайн judge системата:

https://judge.softuni.bg/Contests/150/First-Steps-in-Coding

Тестване на програмата в Judge


15

Писане извън тялото на main() метода:Бъркане на малки и главни букви:Липса на ; в края на всяка командаЛипсваща кавичка " или липсваща скоба ( или )

Типични грешки в Java програмите


Конзолни програмки със Java

Упражнения в клас (лаб)


Да направим графична програмка


18

Конзолните приложения четат входните си данни и отпечатват изхода си на текстова конзола (терминал)

Конзолни и настолни приложения

Настолните (desktop) приложения имат графичен потребителски интерфейс (GUI)


19

Програмиране означава да пишеш команди за компютъра

Компютърна програма е поредица команди

Използва се език за програмиране (например Java) +
среда за разработка (например IntelliJ IDEA)

В Java командите се пишат в частта main(…)

Печатаме с System.out.println(…), стартираме с [Ctrl+Shift+F10]

Какво научихме днес?

public static void main(String[] args){

   System.out.println("Hello");

} 


Първи стъпки в кодирането

https://softuni.bg/courses/programming-basics/


21

Настоящият курс (слайдове, примери, видео, задачи и др.) се разпространяват под свободен лиценз "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International"

Благодарности: настоящият материал може да съдържа части от следните източници

Книга "Основи на програмирането със Java" от Светлин Наков и колектив с лиценз CC-BY-SA

Лиценз


Безплатни обучения в СофтУни

Фондация "Софтуерен университет" – softuni.org

Софтуерен университет – качествено образование, професия и работа за софтуерни инженери

softuni.bg 

	СофтУни @ Facebook

	facebook.com/SoftwareUniversity

	

	СофтУни форуми – forum.softuni.bg