Упражнение - Java

Първи стъпки в програмирането - Programming Basics - декември 2016

 

Материали от темата

Съдържание на документа

Упражнения: Първи стъпки в коденето

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса „Основи на програмирането“ @ СофтУни.

Конзолна програмка “Hello Java”

Напишете конзолна Java програма, която отпечатва текста “Hello Java”.

Стартирайте IntelliJ IDEA.

Създайте нов конзолен проект: [Create New Project].Изберете от диалоговия прозорец [Java] [Windows] [Console Application] и дайте подходящо име на проекта, например “HelloJava”:Намерете секцията main(String[] args). В нея се пише програмен код (команди) на езика Java.

Придвижете курсора между отварящата и затварящата скоба { }.

Натиснете [Enter] след отварящата скоба {.Напишете следния програмен код (команда за печатане на текста "Hello Java"):

System.out.println("Hello Java");

Кодът на програмата се пише отместен навътре с една табулация спрямо отварящата скоба {.Стартирайте програмата с натискане на [Ctrl+Shift+F10]. Трябва да получите следния резултат:Тествайте решението на тази задача в онлайн judge системата на СофтУни. За целта първо отворете https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/150#0. Влезте с вашия потребител в СофтУни. Ще се появи прозорец за изпращане на решения за задача “Hello C#”. Копирайте сорс кода от IntelliJ и го поставете в полето за изпращане на решения:

Изпратете решението за оценяване с бутона [Submit]. Ще получите резултата след няколко секунди в таблицата с изпратени решения в judge системата:


Конзолна програма “Expression”

Напишете конзолна Java програма, която пресмята и отпечатва стойността на следния числен израз:

(3522 + 52353) * 23 - (2336 * 501 + 23432 - 6743) * 3

Забележка: не е разрешено да се пресметне стойността предварително (например с Windows Calculator).

Направете нов Java клас с име “Expression” (десен бутон върху папката „src”):Направете си main метод в класа, за да има от къде да тръгне вашата програма и влезте в неговото тяло между { и }:

static void main(String[] args) {}

Сега трябва да напишете кода, който да изчисли горния числен израз и да отпечата на конзолата стойността му. Подайте горния числен израз в скобите на командата System.out.println():Стартирайте програмата с [Ctrl+Shift+F10] и проверете дали вашият резултат прилича на нашия:Тествайте вашата програма в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/150#1.Числата от 1 до 20

Напишете Java конзолна програма, която отпечатва числата от 1 до 20 на отделни редове на конзолата.

Създайте нов Java клас със име “Nums1To20“ (десен бутон върху “src”папката New Java Class):Направете си main метод 

Напишете 20 команди System.out.println(); една след друга, за да отпечатате числата от 1 до 20:Тествайте вашето решение на задачата в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/150#2

Можете ли да напишете програмата по по-умен начин, така че да не повтаряте 20 пъти една и съща команда? Потърсете в Интернет информация за „for loop Java“.

Триъгълник от 55 звездички

Напишете Java конзолна програма, която отпечатва триъгълник от 55 звездички, разположени на 10 реда:

*

**

***

****

*****

******

*******

********

*********

**********

Създайте ново конзолно Java приложение с име “TriangleOf55Stars”.

Напишете код, който печата триъгълника от звездички, например чрез 10 команди, подобни на System.out.println("*").

Тествайте кода си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/150#3.

Опитайте да подобрите решението си, така че да няма много повтарящи се команди. Може ли това да стане с for цикъл?

Лице на правоъгълник

Напишете Java програма, която прочита от конзолата две числа a и b, пресмята и отпечатва лицето на правоъгълник със страни a и b. Примерен вход и изход:

a

b

area

2

7

14

7

8

56

12

5

60

Направете конзолна Java програма. За да прочетете двете числа, използвайте следния код:

Допишете програмата по-горе, за да пресмята лицето на правоъгълника и да го проверява.

static void main(String[] args)

{

  Scanner console = new Scanner(System.in);

  int a = Integer.parseInt(console.nextLine());

  int b = Integer.parseInt(console.nextLine());

      

  // TODO: calculate the area and print it

}

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/150#4.

* Квадрат от звездички

Напишете Java конзолна програма, която прочита от конзолата цяло положително число N и отпечатва на конзолата квадрат от N звездички, като в примерите по-долу:

вход

изход

3

***

* *

***

4

****

* *

* *

****

5

*****

*  *

*  *

*  *

*****

Направете конзолна Java програма. За да прочетете числото N (2 ≤ N ≤100), използвайте следния код:

static void main(String[] args) {

  Scanner console = new Scanner(System.in);

  int n = Integer.parseInt(console.nextLine());

      

  // TODO: print the rectangle

}

Допишете програмата по-горе, за да отпечатва квадрат, съставен от звездички. Може да се наложи да използвате for-цикли. Потърсете информация в Интернет.

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/150#5.
Упражнения: Графични и Web приложения

Графично приложение „Суматор за числа“

Напишете графично (GUI) приложение, което изчислява сумата на две числа:При въвеждане на две числа в първите две текстови полета и натискане на бутона [Calculate] се изчислява тяхната сума и резултатът се показва в третото текстово поле.

За разлика от конзолните приложения, които четат и пишат данните си във вид на текст на конзолата, графичните (GUI) приложения имат визуален потребителски интерфейс. Графичните приложения (настолни приложения, desktop apps) се състоят от един от няколко графични прозореца, в които има контроли: текстови полета, бутони, картинки, таблици и други.

За нашето приложение ще използваме технологията JavaFX, която позволява създаване на графични приложения за всички платформи с езика за програмиране Java. За среда на разработка ще ползваме програмата IntelliJ IDEA.За да направим по-лесно създаването на графични приложения, ще ползваме програмата SceneBuilder, която ще изтеглим от тук:

В IntelliJ IDEA създайте нов Java проект от тип „JavaFX Application“:При създаването на JavaFX приложение ще се появи прозорец, който изглежда така:NB: Ако по някаква причина не виждате прозореца Project, можете да го отворите от View -> Tool Windows -> Project.

Файлът, в който се намира изгледа на нашето приложение се намира в пътя src/sample/sample.fxml. 

Нека да отидем там и да го отворим:Файлът изглежда по този начин. Няма да работим директно с него, а ще ползваме горепосочения SceneBuilder, който ще генерира кода вместо нас. 
Кликваме с десен бутон на файла и избираме „Open in SceneBuilder”:При избирането на тази опция за първи път, IntelliJ ще поиска да посочим пътеката към SceneBuilder.exe:При обикновена инсталация на Windows, SceneBuilder се намира в C:\Users\[username]\AppData\Local\SceneBuilder.


Отваря се SceneBuilder, при което виждаме този екран:Отляво имаме видовете контроли, които можем да добавяме, така че ще намерим AnchorPane прозореца и ще го добавим като го завлечем в средата, където се намира нашият дизайн:Това е нашият прозорец, в който вече можем да започнем да добавяме контроли, които можем да добавим от същото място, от което добавихме AnchorPane (в менюто Containers). За нашият интерфейс ни трябват:3x текстови полета: TextField,

2x етикета между текстовите полета (за + и =): Label

1x бутон за пресмятане на резултата: Button
След като ги добавим, нашето приложение трябва да изглежда така (все още ни предстои да сменим текста в контролите):Сега ще променим имената на контролите, за да изглежда правилно. Това се осъществява като кликнем на контрола, който искаме да променим и отидем в дясно на неговите свойства (Properties).За начало ще променим свойството Text на етикетите:

 => 

Променете също текста на другия етикет и на бутона, за да изглежда така:Запазете промените към дизайна с Ctrl+S:


Върнете се обратно в IntelliJ и Стартирайте приложението с [Shift+F10]:Вероятно приложението изглежда по-голямо или по-малко, отколкото очаквахме. Защо? 

Причината е, че в кода на нашето приложение има една част, която казва изрично какви да са неговите размери. Нека оправим този проблем:Отидете в класа Main и намерете това парче код:Изтрийте кода, който казва на нашата програма колко ще е голям прозореца, за да се използва оразмеряването, което ние избрахме в SceneBuilder:

 

Пуснете програмата пак с [Shift+F10] и проверете дали оразмеряването е правилно:Изглежда правилно!Като последна стъпка за завършването на нашия дизайн, ще се върнем в нашия код и ще променим заглавието на приложението, което се намира на този ред:Дизайна изглежда готов. Сега е време за нещо доста по-интересно - програмната логика!Време е да напишете кода, който сумира числата от първите две полета и показва резултата в третото поле. За целта трябва да се върнем обратно в SceneBuilder (3-та точка) и да дадем имена на текстовите полета, за да можем да ги достъпваме в кода:Кликваме първото текстово поле с мишката и отиваме в секцията Code отдясно, където ще дадем името num1 в полето fx:id:Ще направим същото и за останалите полета:


Сега ще кажем на бутона коя функция да изпълнява, когато той бъде кликнат. Отиваме в On Action полето и му подаваме името на функцията calculate, която след малко ще създадем:

Запишете промените в SceneBuilder с [Ctrl+S] и се върнете обратно в sample.fxml файла:Виждаме, че нашите полета си имат имена, а нашият бутон си има функция, която да се изпълнява, когато той бъде кликнат.

До тук добре, но тези полета и функцията на бутона все още не съществуват в нашия код. За да ги генерираме, ще отидем на всеки от тях и ще натиснем [Alt+Enter]->Create field [име на полето]:След като създадем едно от полетата, ще бъдем пренасочени към файла Controller.java, където ще се създаде полето в кода по следния начин:
Добавете по същия начин полетата num2, result и функцията calculate:

След като добавим нашите полета и функцията calculate, кода в файла Controller.java би трябвало да изглежда така:Напишете следния Java код между отварящата и затварящата скоба { }, където е курсорът:Този код взима първото число от полето num1 в променлива num1, след това второто число от полето num2 в променлива num2, след това ги сумира num1 + num2 в променлива result и накрая извежда текстовата стойност на result в полето result.Стартирайте отново програмата с [Shift+F10] и я пробвайте дали работи. Пробвайте да сметнете 4 + 5. След това пробвайте да сметнете -12.5 + 1.3:Пробвайте с невалиден вход, примерно “aaa” и “bbb”. Изглежда има проблем: 

  

Проблемът идва от прехвърлянето на текстово поле в число. Ако стойността в полето не е число, програмата се чупи и дава грешка. Можете да поправите кода, за да решите проблема така:

Горният код прихваща грешките при работа с числа (хваща изключенията) и в случай на грешка извежда стойност “error” в полето с резултата.
Стартирайте отново програмата с [Shift+F10] и я пробвайте дали работи. Този път при грешно число резултатът е “error” и програмата не се чупи.Уеб приложение „Суматор за числа“

Напишете уеб приложение, което изчислява сумата на две числа. При въвеждане на две числа в първите две текстови полета и натискане на бутона [Calculate] се изчислява тяхната сума и резултатът се показва в третото текстово поле. Уеб приложението би могло да изглежда по следния начин:За разлика от конзолните приложения, които четат и пишат данните си във вид на текст на конзолата, уеб приложения имат уеб базиран потребителски интерфейс. Уеб приложенията се зареждат от някакъв Интернет адрес (URL) чрез стандартен уеб браузър. Потребителите пишат входните данни в страница, визуализирана от уеб приложението, данните се обработват на уеб сървъра и резултатите се показват отново в страницата в уеб браузъра.

За нашето уеб приложение ще използваме технологията Spring MVC, която позволява създаване на уеб приложения с езика за програмиране Java в средата за разработка IntelliJ IDEA.
В IntelliJ, вкарайте проекта от скелета, чрез Import Project:Намерете папката, където се намира скелета:


Изберете „Import project from external model” и след това „Maven”:
След като вкараме проекта в IntelliJ, той би трябвало да изглежда така:Нека пуснем проекта, за да видим дали тръгва. За да осъществим това, ще отидем в папката “src/main/java/com.softuni” и отворим файла SumatorApplication:За да пуснем програмата отиваме в редактора и натискаме [Ctrl+Shift+F10], или натискаме [Run ‘SumatorApplication.main()’] в контекстното меню:След като уеб приложението зареди, би трябвало да видим това съобщение най-отдолу в конзолата, която се отваря:

Можем да пуснем приложението и да проверим дали работи като отидем в нашия уеб браузър и напишем „localhost:8080“:До тук добре, само че когато въведем две числа и натиснем “Calculate”, не става нищо. Нека да напишем логиката, която ще направи суматора да работиОтваряме файла „HomeController“ в същата папка и би трябвало да видим следното:Частта, която ни интересува е функцията “sum”:В момента, тази функция приема два текста num1 и num2, подава ги на сървъра и връща файла “index” на потребителя. Както може би се досещате, вътре няма код, който пресмята числата в двете текстови полета и ги подава на третото поле. 

Нека напишем логиката, която ще осъществи това.


Отиваме между къдравите скоби и написваме следното:Ето как трябва да изглежда файлът HomeController след промяната:Преди да се върнем обратно в приложението, трябва да приложим нашите промени. Ще направим това като отидем в прозореца на конзолата и натиснем бутона „Rerun application”:Приложението е готово. Ако въведем две числа в текстовите полета и натиснем бутона “Calculate”, би трябвало резултата да излезе в третото текстово поле: