Упражнение - Условия C#

Прости пресмятания - Programming Basics - декември 2016

 

Материали от темата

Съдържание на документа

Упражнения: Прости пресмятания

Задачи за упражнение в клас и за домашно към курса „Основи на програмирането“ @ СофтУни.

Празно Visual Studio решение (Blank Solution)

Създайте празно решение (Blank Solution) във Visual Studio. Решенията (solutions) във Visual Studio обединяват група проекти. Тази възможност е изключително удобна, когато искаме да работим по няколко проекта и бързо да превключваме между тях или искаме да обединим логически няколко взаимосвързани проекта.

В настоящото практическо занимание ще използваме Blank Solution с няколко проекта за да организираме решенията на задачите от упражненията – всяка задача в отделен проект и всички проекти в общ solution.

Стартирайте Visual Studio.

Създайте нов Blank Solution: [File] [New] [Project].Изберете от диалоговия прозорец [Templates] [Other Project Types] [Visual Studio Solutions] [Blank Solution] и дайте подходящо име на проекта, например “Simple-Calculations”:Сега имате създаден празен Visual Studio Solution (с 0 проекта в него):Целта на този blank solution e да добавяте в него по един проект за всяка задача от упражненията.

Пресмятане на лице на квадрат

Първата задача от тази тема е следната: да се напише конзолна програма, която въвежда цяло число „a“ и пресмята лицето на квадрат със страна „a“. Задачата е тривиално лесна: въвеждате число от конзолата, умножавате го само по себе си и печатате получения резултат на конзолата.

Създайте нов проект в съществуващото Visual Studio решение. В Solution Explorer кликнете с десен бутон на мишката върху Solution 'Simple-Calculations'. Изберете [Add] [New Project…]:Ще се отвори диалогов прозорец за избор на тип проект за създаване. Изберете C# конзолно приложение с име “Square-Area”:Вече имате solution с едно конзолно приложение в него. Остава да напишете кода за решаване на задачата.

Отидете в тялото на метода Main(string[] args) и напишете кода от картинката по-долу:Кодът въвежда цяло число с a = int.Parse(Console.ReadLine()), след това изчислява area = a * a и накрая печата стойността на променливата area.

Стартирайте програмата с [Ctrl+F5] и я тествайте с различни входни стойности:Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#0. Трябва да получите 100 точки (напълно коректно решение):

От инчове към сантиметри

Да се напише програма, която чете от конзолата число (не непременно цяло) и преобразува числото от инчове в сантиметри. За целта умножава инчовете по 2.54 (защото 1 инч = 2.54 сантиметра).

Първо създайте нов C# конзолен проект в решението “Simple-Calculations”. Кликнете с мишката върху решението в Solution Explorer и изберете [Add] [New Project…]:Изберете [Visual C#] [Windows] [Console Application] и задайте име “Inches-to-Centimeters”:Напишете кода на програмата. Може да си помогнете с примерния код от картинката:Стартирайте програмата, както обикновено с [Ctrl+F5]:Изненада! Како става? Програмата не работи правилно… Всъщност това не е ли предходната програма?

Във Visual Studio текущият активен проект в един solution е маркиран в получерно и може да се сменя:За да включите режим на автоматично преминаване към текущия проект, кликнете върху главния solution с десния бутон на мишката и изберете [Set StartUp Projects…]:Ще се появи диалогов прозорец, от който трябва да се избере [Startup Project] [Current selection]:Сега отново стартирайте програмата, както обикновено с [Ctrl+F5]. Този път ще се стартира текущата отворена програма, която преобразува инчове в сантиметри. Изглежда работи коректно:Сега превключете към преходната програма (лице на квадрат). Това става с двоен клик на мишката върху файла Program.cs от предходния проект “Square-Area” в панела [Solution Explorer] на Visual Studio:Натиснете пак [Ctrl+F5]. Този път трябва да се стартира другият проект:Превключете обратно към проекта “Inches-to-Centimeters” и го стартирайте с [Ctrl+F5]:Превключването между проектите е много лесно, нали? Просто избираме файла със сорс кода на програмата, кликваме го два пъти с мишката и при стартиране тръгва програмата от този файл.

Тествайте с дробни числа, например с 2.5:Внимание: в зависимост от регионалните настройки на операционната система, е възможно вместо десетична точка (US настройки) да се използва десетична запетая (BG настройки). Ако програмата очаква десетична точка и бъде въведено число с десетична запетая или на обратно (бъде въведена десетична точка когато се очаква десетична запетая), ще се получи следната грешка:Препоръчително е да промените настройките на компютъра си, така че да се използва десетична точка:

Вече е време за тестване в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#1. Решението би трябвало да бъде прието като напълно коректно:Поздрав по име

Да се напише програма, която чете от конзолата име на човек и отпечатва “Hello, <name>!”, където <name> е въведеното преди това име.

Първо създайте нов C# конзолен проект с име “Greeting” в решението “Simple-Calculations”:Напишете кода на програмата. Ако се затруднявате, може да ползвате примерния код по-долу:Стартирайте програмата с [Ctrl+F5] и я тествайте:Тествайте в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#2. Преди да пратите решението сложете коментар на първия ред, който печата “Enter your name”.

Съединяване на текст и числа

Напишете C# програма, която прочита от конзолата име, фамилия, възраст и град и печата съобщение от следния вид: “You are <firstName> <lastName>, a <age>-years old person from <town>”.

Добавете към текущото Visual Studio решение още един конзолен C# проект с име “Concatenate-Data”.

Напишете кода, който чете входните данни от конзолата:Допишете код, който отпечатва описаното в условието на задачата съобщение.На горната картинка кодът е нарочно даден размазан, за да помислите как да си го напишете сами.

Тествайте решението локално с [Ctrl+F5] и въвеждане на примерни данни.

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#3.

Лице на трапец

Напишете програма, която чете от конзолата три числа b1, b2 и h и пресмята лицето на трапец с основи b1 и b2 и височина h. Формулата за лице на трапец е (b1 + b2) * h / 2.

На фигурата по-долу е показан трапец със страни 8 и 13 и височина 7. Той има лице (8 + 13) * 7 / 2 = 73.5.Добавете към текущото Visual Studio решение още един конзолен C# проект с име “Trapezoid-Area”.

Напишете кода, който чете входните данни от конзолата, пресмята лицето на трапеца и го отпечатва:Кодът на картинката е нарочно размазан, за да си го доизмислите и допишете сами.

Тествайте решението локално с [Ctrl+F5] и въвеждане на примерни данни.

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#4.

Периметър и лице на кръг

Напишете програма, която чете от конзолата число r и пресмята и отпечатва лицето и периметъра на кръг / окръжност с радиус r.

вход

изход

3

Area = 28.2743338823081

Perimeter = 18.8495559215388

4.5

Area = 63.6172512351933

Perimeter = 28.2743338823081

За изчисленията можете да използвате следните формули:

area = Math.PI * r * r

perimeter = 2 * Math.PI * r

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#5.

Лице на правоъгълник в равнината

Правоъгълник е зададен с координатите на два от своите срещуположни ъгъла (x1, y1) – (x2, y2). Да се пресметнат площта и периметъра му. Входът се чете от конзолата. Числата x1, y1, x2 и y2 са дадени по едно наред. Изходът се извежда на конзолата и трябва да съдържа два реда с по една число на всеки от тях – лицето и периметъра.

вход

изход

60

20

10

50

1500

16030

40

70

-10

2000

180

600.25

500.75

100.50

-200.5

350449.6875

2402

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#6.

Лице на триъгълник

Напишете програма, която чете от конзолата страна и височина на триъгълник и пресмята неговото лице. Използвайте формулата за лице на триъгълник: area = a * h / 2. Закръглете резултата до 2 знака след десетичната точка използвайки Math.Round(area, 2).

вход

изход

20

30

Triangle area = 30015

35

Triangle area = 262.5

7.75

8.45

Triangle area = 32.74

1.23456

4.56789

Triangle area = 2.82

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#7.

Конзолен конвертор: от градуси °C към градуси °F

Напишете програма, която чете градуси по скалата на Целзий (°C) и ги преобразува до градуси по скалата на Фаренхайт (°F). Потърсете в Интернет подходяща формула, с която да извършите изчисленията. Закръглете резултата до 2 знака след десетичната точка. Примери:

вход

изходвход

изходвход

изходвход

изход

25

770

32-5.5

22.132.3

90.14

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#8.

Конзолен конвертор: от радиани в градуси

Напишете програма, която чете ъгъл в радиани (rad) и го преобразува в градуси (deg). Потърсете в Интернет подходяща формула. Числото π в C# програми е достъпно чрез Math.PI. Закръглете резултата до най-близкото цяло число използвайки Math.Round(). Примери:

вход

изходвход

изходвход

изходвход

изход

3.1416

1806.2832

3600.7854

450.5236

30

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#9.

Конзолен конвертор: USD към BGN

Напишете програма за конвертиране на щатски долари (USD) в български лева (BGN). Закръглете резултата до 2 цифри след десетичната запетая. Използвайте фиксиран курс между долар и лев: 1 USD = 1.79549 BGN.

вход

изходвход

изходвход

изход

20

35.91 BGN100

179.55 BGN12.5

22.44 BGN

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#10.

* Конзолен междувалутен конвертор

Напишете програма за конвертиране на парична сума от една валута в друга. Трябва да се поддържат следните валути: BGN, USD, EUR, GBP. Използвайте следните фиксирани валутни курсове:

Курс

USD

EUR

GBP

1 BGN

1.79549

1.95583

2.53405

Входът e сума за конвертиране + входна валута + изходна валута. Изходът е едно число – преобразуваната сума по посочените по-горе курсове, закръглен до 2 цифри след десетичната точка. Примери:

вход

изходвход

изходвход

изходвход

изход

20

USD

BGN

35.91 BGN100

BGN

EUR

51.13 EUR12.35

EUR

GBP

9.53 GBP150.35

USD

EUR

138.02 EUR

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#11.

** Пресмятане с дати: 1000 дни на Земята

Напишете програма, която въвежда рождена дата във формат “dd-MM-yyyy” и пресмята датата, на която се навършват 1000 дни от тази рождена дата и я отпечатва в същия формат.

вход

изход

25-02-1995

20-11-1997

07-11-2003

02-08-2006

30-12-2002

24-09-2005

01-01-2012

26-09-2014

14-06-1980

10-03-1983

* Подсказки: потърсете информация за типа DateTime в C# и по-конкретно разгледайте методите ParseExact(str, format), AddDays(count) и ToString(format). С тяхна помощ може да решите задачата, без да е необходимо да изчислявате дни, месеци и високосни години.

Тествайте решението си в judge системата: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/151#12. Не печатайте нищо допълнително на конзолата освен изискваната дата!

Упражнения: Графични и Web приложения

Графично приложение: конвертор от BGN към EUR

Създайте графично приложение (GUI application), което пресмята стойността в евро (EUR) на парична сума, зададена в лева (BGN). При промяна на стойността в лева, равностойността в евро трябва да се преизчислява автоматично. Използвайте курс лева / евро: 1.95583.Добавете към текущото Visual Studio решение още един проект. Този път създайте Windows Forms приложение със C# с име “BGN-to-EUR-Converter”:Подредете следните UI контролите във формата:

NumericUpDown с име numericUpDownAmount – ще въвежда сумата за конвертиране

Label с име labelResult – ще показва резултата след конвертиране

Още два Label компонента, служещи единствено за статично изобразяване на текст

Графичният редактор за потребителски интерфейс може да изглежда по подобен начин:Задайте настройки на формата и на отделните контроли:

FormConverterText = "BGN to EUR"

Font.Size = 12

MaximizeBox = False

MinimizeBox = False

FormBorderStyle = FixedSingle

numericUpDownAmount Value = 1

Minimum = 0

Maximum = 10000000

TextAlign = Right

DecimalPlaces = 2

labelResultAutoSize = False

BackColor = PaleGreen

TextAlign = MiddleCenter

Font.Size = 14

Font.Bold = True

Дефинирайте обработчици на събития по контролите:Хванете следните събития:

FormConverter.Load (кликнете върху формата с мишката 2 пъти)

numericUpDownAmount.ValueChanged (кликнете върху NumericUpDown контролата 2 пъти)

numericUpDownAmount.KeyUp (изберете Events от таблото Properties и кликнете 2 пъти върху KeyUp)

Събитието Form.Load се изпълнява при стартиране на програмата, преди да се появи прозореца на приложението. Събитието NumericUpDown.ValueChanged се изпълнява при промяна на стойността в полето за въвеждане на число. Събитието NumericUpDown.KeyUp се изпълнява след натискане на клавиш в полето за въвеждане на число. При всяко от тези събития ще преизчисляваме резултата.

За хващане на събитие ползвайте иконката със събитията в Properties прозореца във Visual Studio:Сложете следния C# код за обработка на събитията:

private void FormConverter_Load(object sender, EventArgs e)

{

 ConvertCurrency();

}private void numericUpDownAmount_ValueChanged(object sender, EventArgs e)

{

 ConvertCurrency();

}private void numericUpDownAmount_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)

{

 ConvertCurrency();

}

Всички прихванати събития извикват метода ConvertCurrency(), който конвертира зададената сума от лева в евро и показва резултата в зелената кутийка.

Напишете кода (програмната логика) за конвертиране от лева към евро: 

private void ConvertCurrency()

{

 var amountBGN = this.numericUpDownAmount.Value;

 var amountEUR = amountBGN * 1.95583m;

 this.labelResult.Text = 

  amountBGN + " BGN = " + 

  Math.Round(amountEUR, 2) + " EUR";

}

Стартирайте проектa с [Ctrl+F5] и тествайте дали работи правилно.

*** Графично приложение: хвани бутона!

Създайте забавно графично приложение „хвани бутона“: една форма съдържа един бутон. При преместване на курсора на мишката върху бутона той се премества на случайна позиция. Така се създава усещане, че „бутонът бяга от мишката и е трудно да се хване“. При „хващане“ на бутона се извежда съобщение-поздрав.

* Подсказка: напишете обработчик за събитието Button.MouseEnter и премествайте бутона на случайна позиция. Използвайте генератор за случайни числа Random. Позицията на бутона се задава от свойството Location. За да бъде новата позиция на бутона в рамките на формата, можете да направите изчисления спрямо размера на формата, достъпен от свойството ClientSize. Можете да ползвате следния код за ориентир:

private void buttonCatchMe_MouseEnter(object sender, EventArgs e)

{

  Random rand = new Random();

  var maxWidth = this.ClientSize.Width - buttonCatchMe.ClientSize.Width;

  var maxHeight = this.ClientSize.Height - buttonCatchMe.ClientSize.Height;

  this.buttonCatchMe.Location = new Point(

    rand.Next(maxWidth), rand.Next(maxHeight));

}Изпитни задачи от минали издания на курса

*Учебна зала

Първа задача от изпита на 6 март 2016. Тествайте решението си тук.

Учебна зала има правоъгълен размер w на h метра, без колони във вътрешността си. Залата е разделена на две части – лява и дясна, с коридор приблизително по средата. В лявата и в дясната част има редици с бюра. В задната част на залата има голяма входна врата. В предната част на залата има катедра с подиум за преподавателя. Едно работно място заема 70 на 120 cm (маса с размер 70 на 40 cm + място за стол и преминаване с размер 70 на 80 cm). Коридорът е широк поне 100 cm. Изчислено е, че заради входната врата (която е с отвор 160 cm) се губи точно 1 работно място, а заради катедрата (която е с размер 160 на 120 cm) се губят точно 2 работни места. Напишете програма, която въвежда размери на учебната зала и изчислява броя работни места в нея при описаното разположение (вж. фигурата).

Вход

От конзолата се четат 2 числа, по едно на ред: h (дължина в метри) и w (широчина в метри).

Ограничения: 3 ≤ h ≤ w ≤ 100.

Изход

Да се отпечата на конзолата едно цяло число: броят места в учебната зала.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Чертеж

Обяснения

15

8.9

129Залата е дълга 1500 cm. В тях могат да бъдат разположени 12 реда (12 * 120 cm = 1440 + 60 cm остатък).

Залата е широка 890 cm. От тях 100 cm отиват за коридора в средата. В останалите 790 cm могат да се разположат по 11 бюра на ред (11 * 70 cm = 770 cm + 20 cm остатък).

Брой места = 12 * 11 - 3 = 132 - 3 = 129 (имаме 12 реда по 11 места = 132 минус 3 места за катедра и входна врата).

8.4

5.2

39Залата е дълга 840 cm. В тях могат да бъдат разположени 7 реда (7 * 120 cm = 840, без остатък).

Залата е широка 520 cm. От тях 100 cm отиват за коридора в средата. В останалите 420 cm могат да се разположат по 6 бюра на ред (6 * 70 cm = 420 cm, без остатък).

Брой места = 7 * 6 - 3 = 42 - 3 = 39 (имаме 7 реда по 6 места = 42 минус 3 места за катедра и входна врата).

*Зеленчукова борса

Първа задача от изпита на 26 март 2016. Тествайте решението си тук.

Градинар продавал реколтата от градината си на зеленчуковата борса. Продава зеленчуци за N лева на килограм и плодове за M лева за килограм. Напишете програма, която да пресмята приходите от реколтата в евро ( ако приемем, че едно евро е равно на 1.94лв).

Вход

От конзолата се четат 4 числа, по едно на ред:

Първи ред – Цена за килограм зеленчуци – число с плаваща запетая

Втори ред – Цена за килограм плодове – число с плаваща запетая

Трети ред – Общо килограми на зеленчуците – цяло число

Четвърти ред – Общо килограми на плодовете – цяло число

Ограничения: Всички числа ще са в интервала от 0.00 до 1000.00

Изход

Да се отпечата на конзолата едно число с плаваща запетая: приходите от всички плодове и зеленчуци в евро.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

0.194

19.4

10

10

101

Зелечуците струват – 0.194лв. * 10кг. = 1.94лв.

Плодовете струват – 19.4лв. * 10кг. = 194лв.

Общо – 195.94лв. = 101евро

1.5

2.5

10

1020.6185567010309

*Ремонт на плочки

Първа задача от изпита на 24 април 2016. Тествайте решението си тук.

На площадката пред жилищен блок трябва да се поставят плочки. Площадката е с форма на квадрат със страна N метра. Плочките са широки „W“ метра и дълги „L“ метра. На площадката има една пейка с ширина M метра и дължина O метра. Под нея не е нужно да се слагат плочки. Всяка плочка се поставя за 0.2 минути.

Напишете програма, която чете от конзолата размерите на площадката, плочките и пейката и пресмята колко плочки са необходими да се покрие площадката и пресмята времето за поставяне на всички плочки.

Пример: площадка с размер 20м. има площ 400кв.м. Пейка широка 1м. и дълга 2м., заема площ 2кв.м. Една плочка е широка 5м. и дълга 4м. има площ = 20кв.м. Площта която трябва да се покрие е 400 – 2 = 398 кв.м. Необходими са 398 / 20 = 19.90 плочки. Необходимото време е 19.90 * 0.2 = 3.98 минути.

Вход

От конзолата се четат 5 числа:

N – дължината на страна от площадката в интервала [1...100]

W – широчината на една плочка в интервала [0.1...10.00]

L – дължината на една плочка в интервала [0.1...10.00]

М – широчината на пейката в интервала [0...10]

О – дължината на пейката в интервала [0...10]

Изход

Да се отпечата на конзолата две числа: броят плочки необходи за ремонта и времето за поставяне, всяко на нов ред.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

20

5

4

1

2

19.9

3.98

Обща площ = 20 * 20 = 400; площ на пейката = 1 * 2 = 2

Площ за покриване = 400 – 2 = 398

Площ на плочки = 5 * 4 = 20

Необходими плочки = 398 / 20 = 19.9

Необходимо време = 19.9 * 0.2 = 3.98

40

0.8

0.6

3

5

3302.08333333333

660.416666666667*Парички

Първа задача от изпита на 17 юли 2016. Тествайте решението си тук.

Преди време Пешо си е купил биткойни. Сега ще ходи на екскурзия из Европа и ще му трябват евра. Освен биткойни има и китайски юанa. Пешо иска да обмени парите си в евро за екскурзията. Напишете програма, която да пресмята колко евра може да купи спрямо следните валутни курсове:

1 биткойн = 1168 лева.

1 китайски юан = 0.15 долара.

1 долар = 1.76 лева.

1 евро = 1.95 лева.

Обменnото бюро има комисионна от 0 до 5 процента от крайната сума в евро.

Вход

От конзолата се четат 3 числа:

На първия ред – броят биткойни. Цяло число в интервала [0…20]

На втория ред – броят китайски юана. Реално число в интервала [0.00… 50 000.00]

На третия ред – комисионната. Реално число в интервала [0.00 ... 5.00]

Изход

На конзолата да се отпечата 1 число - резултатът от обмяната на валутите. Не е нужно резултатът да се закръгля.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

1

5

5

569.668717948718

1 биткойн = 1168 лева

5 юана = 0.75 долара

0.75 долара = 1.32 лева

1168 + 1.32 = 1169.32 лева = 599.651282051282 евро

Комисионна: 5% от 599.651282051282 = 29.9825641025641

Резултат: 599.651282051282 - 29.9825641025641 = 569.668717948718 евро

Вход

Изход

Вход

Изход

20

5678

2.4

12442.2442010256

7

50200.12

3

10659.4701177436

*Дневна печалба

Първа задача от изпита на 17 юли 2016. Тествайте решението си тук.

Иван е програмист в американска компания и работи от вкъщи средно N дни в месеца като изкарва средно по M долара на ден. В края на годината Иван получава бонус, който е равен на 2.5 месечни заплати. От спечеленото през годината му се удържат 25% данъци. Напишете програма, която да пресмята, колко е чистата средна печалба на Иван на ден в лева, тъй като той харчи изкараното в България. Приема се, че в годината има точно 365 дни. Курсът на долара спрямо лева ще се чете от конзолата.

Вход

От конзолата се четат 3 числа:

На първия ред – работни дни в месеца. Цяло число в интервала [5…30]

На втория ред – изкарани пари на ден. Реално число в интервала [10.00… 2000.00]

На третия ред – курсът на долара спрямо лева /1 долар = X лева/. Реално число в интервала [0.99… 1.99]

Изход

На конзолата да се отпечата 1 число – средната печалба на ден в лева. Резултатът да се форматира до втория знак след запетаята.

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

21

75.00

1.59

74.61

1 месечна заплата = 21 * 75 = 1575 долара

Годишен доход = 1575*12 + 1575*2.5 = 22837.5 долара

Данък = 25% от 22837.5 = 5709.375

Чист годишен доход = 17128.125 долара = 27233.71875 лв

Средна печалба на ден = 27233.71875 / 365 = 74.61 лева

Вход

Изход

Вход

Изход

15

105

1.71

80.24

22

199.99

1.50

196.63