JavaScript for Front-End

JavaScript for Front-End

JavaScript for Front-End

Активен Кредити 6

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Стилизиране на страници с Bootstrap
  • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
  • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
  • Манипулации на DOM
  • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
  • Работа с популярни JavaScript билбиотеки