Сертификати и дипломи

Придобитите сертификати и диплома от обучението в СофтУни, не са държавно-акредитирани, но доказват знанията и уменията, които си усвоил и пред компании-работодатели в IT сектора.

Сертификат - сертификат за курс на СофтУни се издава след успешно преминат изпит, при оценка 5.00 или по-висока.

Диплома - студентите на СофтУни получават цялостна диплома за професия, след събиране на необходимия брой кредити (C# Web и Java Web Developer - 150 кредита; PHP - 80 кредита и JavaScript Developer - 80 кредита)

Sample certificates
C# уеб разработчиците владеят в голяма дълбочина програмирането и практическата разработка на уеб-базиран софтуер с езика C#, средата Visual Studio и платформата .NET. Те имат сериозни познания както по сървърни (back-end) технологии, бази данни, уеб услуги и cloud приложения, така и в клиентското (front-end) програмиране с JavaScript, AJAX и разработката на SPA приложения (Single Page Apps).

В СофтУни C# Web разработчиците получават солидни практически умения по програмиране (логическо мислене и умения за решаване на задачи, структури от данни и алгоритми, обектно-ориентирано и функционално програмиране, качествен програмен код) и се специализират в разработването на модерни уеб приложения чрез съвременните уеб технологии, инструменти и технологични рамки (frameworks) от C# / .NET екосистемата: HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, AJAX, SPA, C#, Visual Studio, ООП, бази данни, SQL, SQL Server, Entity Framework, REST услуги, cloud технологии и ASP.NET MVC, както и работа с Git, GitHub и инструменти за колаборация и разработка в екип.