Профил
Loading...
vesidashinova avatar vesidashinova 0 Точки

Проблем при инсталацията на Wordpress - Can't create wp-config.php

Здравейте, някой да знае как да се справя с този проблем?

Благодаря

 

Sorry, but I can’t write the wp-config.php file.

You can create the wp-config.php manually and paste the following text into it.

After you’ve done that, click “Run the install.”

 

Какво трябва да се попълни във файла? 

<?php

/**

 * The base configuration for WordPress

 *

 * The wp-config.php creation script uses this file during the

 * installation. You don't have to use the web site, you can

 * copy this file to "wp-config.php" and fill in the values.

 *

 * This file contains the following configurations:

 *

 * * MySQL settings

 * * Secret keys

 * * Database table prefix

 * * ABSPATH

 *

Тагове:
0
WordPress Basics
filip.ivanov avatar filip.ivanov 16 Точки
Best Answer

При мен това също се получи (аз съм на МАС) защото не бях дал read&write права на 'база данни' папката (и всички нейни подпапки) в htdocs в XAMPP.

След като копираш файловете от прясно свалената папка WordPress (от wordpress.org) и стартираш WordPress, една форма те кара да попълниш Database Name (името на базата данни, която си създал чрез myPHPadmin), Username (root), Password (празно), Database Host (localhost), и Table Prefix (оставяш го както си е).

Тази форма можеш да видиш в условията за първото ни домашно (https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/13857/exercise-problem-descriptions-wordpress-basics-march-2017 - страница 17).

Когато кликнеш на "Submit", формата генерира файла "wp-config.php" съдържащ кода (предоставен от колегите, а също така и от WordPress, когато те кара да го копираш ръчно, както в твоя случай) и го запазва в база данни папката, която си създала в XAMPP > xamppfiles > htdocs. Ако тази папка (където реално са ти всички файлове на WordPress) няма read&write права, myPHPadmin не може да запази този "wp-config.php" файл в нея.

Когато WordPress ти дава възможност да си създадеш чисто нов файл (.txt) - както е станало в твоя случай - ти копираш текста (но само след като си попълнила формата), преименуваш го на "wp-config.php" и ръчно го drag & drop'ваш в база данни папката, и това е нормално да проработи защото ти го правиш, а не myPHPadmin.

0