Професионална програма
Loading...
butoff avatar butoff 33 Точки

EF Core Извличне на данни от контекста

Примерна база Student System от Entity Framework Relations (04 упражнение)

Students -- StudentCources -- Cources

https://imgur.com/eP9yS4w Искам да взема всички студенти с техните курсове.

Получава ми се само с JOIN. А трябва да има и начин със SELECT и INSERT. 

      var context = new StudentSystemContext(); 
      var students = context.Students
                 .Join(context.StudentCourses,
                    s => s.StudentId,
                    sc => sc.StudentId,
                    (s, sc) => new
                    {
                      s.Name,
                      s.PhoneNumber,
                      sc.CourseId
                    })
                  .Join(context.Courses,
                     sc => sc.CourseId,
                     c => c.CourseId,
                     (sc, c) => new
                     {
                       sc.Name,
                       sc.PhoneNumber,
                       Course = c.Name
                     })
                   .ToList();

Класовете са описани, връзките са описани, минава в Judge, има данни в базата и работи с JOIN.  Как да стане със SELECT и INSERT?

Тагове:
0
Databases Advanced - Entity Framework 15/11/2017 11:45:26
VasilValchanov avatar VasilValchanov 555 Точки
Best Answer

 var students = db.Students
                .Select(s => new
                {
                    s.Name,
                    Coureses = s.StudentCourses
                }).ToList();

0
butoff avatar butoff 33 Точки

Не работи примерът на VasilValchanov .  StudentCourses са CourseEnrollments и е колекция. Това са класовете:

  public class Student
  {
    public int StudentId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string PhoneNumber { get; set; }
    public DateTime RegisteredOn { get; set; }
    public DateTime? Birthday { get; set; }

    public ICollection<StudentCourse> CourseEnrollments { get; set; } = new List<StudentCourse>();
    public ICollection<Homework> HomeworkSubmissions { get; set; } = new List<Homework>();
  }
  public class Course
  {
    public int CourseId { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string Description { get; set; }
    public DateTime StartDate { get; set; }
    public DateTime EndDate { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }

    public ICollection<StudentCourse> StudentsEnrolled { get; set; } = new List<StudentCourse>();
    public ICollection<Resource> Resources { get; set; } = new List<Resource>();
    public ICollection<Homework> HomeworkSubmissions { get; set; } = new List<Homework>();
  }
  public class StudentCourse
  {    
    public int StudentId { get; set; }
    public Student Student { get; set; }

    public int CourseId { get; set; }
    public Course Course { get; set; }
  }

Това е връзката:

      modelBuilder.Entity<StudentCourse>().HasKey(sc => new { sc.StudentId, sc.CourseId });
      modelBuilder.Entity<StudentCourse>().HasOne(sc => sc.Student).WithMany(s => s.CourseEnrollments);
      modelBuilder.Entity<StudentCourse>().HasOne(sc => sc.Course).WithMany(c => c.StudentsEnrolled);

 

0
VasilValchanov avatar VasilValchanov 555 Точки

 var students = db.Students
                .Select(s => new
                {
                    s.Name,
                    Coureses = s.CourseEnrollments 
                }).ToList();

CourseEnrollments тази колекция я инициализираш като List.

И във връзките не си посочил ForeignKey може да е проблем.

modelBuilder.Entity<StudentCourse>().HasOne(sc => sc.Student).WithMany(c => c.CourseEnrollments).HasForeignKey(sc => sc.StudentId);

modelBuilder.Entity<StudentCourse>().HasOne(sc => sc.Course).WithMany(c => c.StudentsEnrolled).HasForeignKey(sc => sc.CourseId);

0
15/11/2017 13:44:49
butoff avatar butoff 33 Точки

Благодаря за отделеното време! Бях пропуснал HasForeignKey, но не знам дали има значение за връзката между ентитата?

Отделно ми се бъгна Intellisense и сега разбрах, че не мога без него. Ей тази заявка измъдрих накрая:

      var students = context.Students
                 .Select(s => new
                         {
                          StudentName = s.Name,
                          Courses = s.CourseEnrollments
                               .Select(sc => new
                                       {
                                         sc.Course.Name
                                       })
                         })                 
                 .ToList();

 

0