Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
gabi.ivanova avatar gabi.ivanova 370 Точки
Best Answer

Операторът за увеличаване с единица (increment) ++ добавя единица към стойността на променливата, а съответнооператорът -- (decrement) изважда единица от стойността.
Когато използваме операторите ++ и -- като префикс (поставяме ги непосредствено преди променливата), първо се пресмята новата стой­ност, а после се връща резултата, докато при използването на операто­рите като постфикс (поста­вяме оператора непосредствено след променли­вата) първо се връща ори­гиналната стойност на операнда, а после се добавя или изважда единица към нея.

 

int a = 5;
int b = 4;
Console.WriteLine(a + b);   // 9
Console.WriteLine(a + b++);  // 9
Console.WriteLine(a + b);   // 10
Console.WriteLine(a + (++b)); // 11
Console.WriteLine(a + b);   // 11
Console.WriteLine(14 / a);   // 2
Console.WriteLine(14 % a);   // 4

 

http://www.introprogramming.info/intro-csharp-book/read-online/glava3-operatori-i-izrazi/

 

0
07/10/2016 09:32:13
kukuti avatar kukuti 10 Точки

Благодаря за информацията и бързия отговор! smiley

0
b.yordanov avatar b.yordanov 146 Точки

++$var -> преинкремент

$var++ -> постинкремент

0
Leprikona avatar Leprikona 108 Точки

Оператора "++" увеличава числото с една единица, а "--" - го намалява с една единица.

0
b.yordanov avatar b.yordanov 146 Точки

 но обърни внимание какво е написала колежката с верния отговор :)

0