Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
Petar_Belberov avatar Petar_Belberov 42 Точки

Проблем при създаването на edit фунцкия: "The form's view data is expected to be an instance of class "

Здравейте, проектът ни ще бъде музикален каталог с PHP. Проблемът се появява при създаването на edit song функцията, където искаме да направим така, че потребителят да редактира името или автора на песента. При написването на "http://localhost:8000/song/edit/3" за проверка дава тази грешка - "The form's view data is expected to be an instance of class Symfony\Component\HttpFoundation\File\File, but is a(n) string. You can avoid this error by setting the "data_class" option to null or by adding a view transformer that transforms a(n) string to an instance of Symfony\Component\HttpFoundation\File\File."  Прилагам част от SoundController и SoundType - Form

SoundController - upload function

/**
 * @Security("is_granted('IS_AUTHENTICATED_FULLY')")
 * @Route("/song/upload", name="upload_song")
 * @param Request $request
 * @return \Symfony\Component\HttpFoundation\Response
 */
public function uploadSong(Request $request)
{
  $song = new Sound();

  $form = $this->createForm(SoundType::class, $song);
  $form->handleRequest($request);

  if ($form->isSubmitted() && $form->isValid())
  {
    $file = $song->getFile();
    $user = $this->getUser();

    $fileName = $this
      ->get('app.file_uploader')
      ->setDir($this->get('kernel')->getRootDir()."/../web".$this->getParameter('songs_directory'))
      ->upload($file);

    $song->setFile($fileName);

    $file = $song->getCoverFile();
    if ($file === null)
    {
      $song->setCoverFile($this->getParameter('default_cover'));
    }
    else
    {
      $fileName = $this
        ->get('app.file_uploader')
        ->setDir($this->get('kernel')->getRootDir()."/../web".$this->getParameter('covers_directory'))
        ->upload($file);

      $song->setCoverFile($fileName);
    }

    $song->setUploader($user);
    $song->setUploaderID($user->getId());
    $user->addSong($song);

    $entityManager = $this->getDoctrine()->getManager();
    $entityManager->persist($song);
    $entityManager->flush();

    return $this->redirectToRoute('song_view', [
      'id' => $song->getId()
    ]);
  }

  return $this->render('song/upload.html.twig', [
    'form' => $form->createView()
  ]);
}

SoundType - Form

public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
{
  $builder
    ->add('file', FileType::class)
    ->add('coverFile', FileType::class, [
      'required' => false
    ])
    ->add('songName', TextType::class)
    ->add('songAuthor', TextType::class);
}

 

Petar_Belberov avatar Petar_Belberov 42 Точки

Ето и отговора:

 $builder
     ->add('file', FileType::class, array('data_class' => null))
     ->add('coverFile', FileType::class, array('data_class' => null))
     ->add('coverFile', FileType::class, array('data_class' => null,'required' => false))
     ->add('songName', TextType::class)
     ->add('songAuthor', TextType::class);
 }

 

0