Spring Data Autowire в FXML Controller (JavaFX)

Привет,

опитвам се да използвам Spring Data заедно с JavaFX. Искам като натисна бутон на апликацията да се запаметява в базата данни но не мога да свържа Bean-овете правилно.

Ето и кода:

Repository

package com.unibul.repositories;

import com.unibul.entities.Persona;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
import org.springframework.stereotype.Repository;

@Repository
public interface PersonaRepository extends JpaRepository<Persona, Long> {

}

Service Interface

package com.unibul.services.personas;

import com.unibul.entities.Persona;


public interface PersonaService {

  Persona add(Persona persona);
}

Service Implementation

package com.unibul.services.personas;

import com.unibul.entities.Persona;
import com.unibul.repositories.PersonaRepository;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;

import javax.transaction.Transactional;

@Service
@Transactional
public class PersonaServiceImpl implements PersonaService {

  private final PersonaRepository personaRepository;

  @Autowired
  public PersonaServiceImpl(PersonaRepository personaRepository) {

    this.personaRepository = personaRepository;
  }

  @Override
  public Persona add(Persona persona) {
    Persona persistedPersona;
    persistedPersona = personaRepository.save(persona);
    return persistedPersona;
  }
}

FXML Controller

@Component
public class PersonasController implements Initializable {

  @Autowired
  private PersonaService personaService;

  @FXML
  private JFXButton btn_submit;

  @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {

    //Handles all events on mouse clicks and actions
    eventHandler();

  }

  //Handles all events on mouse clicks and actions
  private void eventHandler() {

    btn_submit.setOnMouseClicked((MouseEvent event) -> {
      Persona persona = new Persona("some data");
      personaService.add(persona);

    }
  }
}

Initializer

@SpringBootApplication
public class MarketingApplication extends Application {
  private ConfigurableApplicationContext springContext;
  private Parent root;

  @Override
  public void init() throws Exception {
    springContext = SpringApplication.run(MarketingApplication.class);
    FXMLLoader fxmlLoader = new FXMLLoader(getClass().getResource("/layouts/Main.fxml"));
    fxmlLoader.setControllerFactory(springContext::getBean);
    root = fxmlLoader.load();
  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    Scene scene = new Scene(root, 800, 600);
    primaryStage.setMinWidth(380);
    primaryStage.setMinHeight(500);

    Image image = new Image("/images/icon.png");
    primaryStage.getIcons().add(image);

    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  @Override
  public void stop() throws Exception {
    springContext.stop();
  }


  public static void main(String[] args) {
    launch(MarketingApplication.class, args);
  }
}

При пускането на този код ми гърми със NullPointerException на personaService.add(persona);

Проверих и самия personaService е null което не трябва да е така. Това явно значи че не съм вързал Bean-овете правилно. Някакви идеи как да го направя?

Благодаря предварително