Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
nikbikbank avatar nikbikbank Trainer 76 Точки

Решения от подготовка за изпит 19 октомври

Здравейте,

Решенията от днес.

-- 1 --

-- --------------------------------------------------------
-- Host:             127.0.0.1
-- Server version:        10.1.25-MariaDB - mariadb.org binary distribution
-- Server OS:          Win32
-- HeidiSQL Version:       9.4.0.5125
-- --------------------------------------------------------

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;

-- Dumping structure for table the_nerd_herd.chats
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `chats` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `title` varchar(32) NOT NULL,
 `start_date` date NOT NULL,
 `is_active` bit(1) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Dumping data for table the_nerd_herd.chats: ~0 rows (approximately)
/*!40000 ALTER TABLE `chats` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `chats` ENABLE KEYS */;

-- Dumping structure for table the_nerd_herd.credentials
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `credentials` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `email` varchar(30) NOT NULL,
 `password` varchar(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Dumping data for table the_nerd_herd.credentials: ~0 rows (approximately)
/*!40000 ALTER TABLE `credentials` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `credentials` ENABLE KEYS */;

-- Dumping structure for table the_nerd_herd.locations
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `locations` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `latitude` float NOT NULL,
 `longitude` float NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Dumping data for table the_nerd_herd.locations: ~0 rows (approximately)
/*!40000 ALTER TABLE `locations` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `locations` ENABLE KEYS */;

-- Dumping structure for table the_nerd_herd.messages
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `messages` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `content` varchar(200) NOT NULL,
 `sent_on` date NOT NULL,
 `chat_id` int(11) NOT NULL,
 `user_id` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `FK_messages_chats` (`chat_id`),
 KEY `FK_messages_users` (`user_id`),
 CONSTRAINT `FK_messages_chats` FOREIGN KEY (`chat_id`) REFERENCES `chats` (`id`),
 CONSTRAINT `FK_messages_users` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Dumping data for table the_nerd_herd.messages: ~0 rows (approximately)
/*!40000 ALTER TABLE `messages` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `messages` ENABLE KEYS */;

-- Dumping structure for table the_nerd_herd.users
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `nickname` varchar(25) NOT NULL,
 `gender` char(1) NOT NULL,
 `age` int(11) NOT NULL,
 `location_id` int(11) NOT NULL,
 `credential_id` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `credential_id` (`credential_id`),
 KEY `FK_users_locations` (`location_id`),
 CONSTRAINT `FK_users_credentials` FOREIGN KEY (`credential_id`) REFERENCES `credentials` (`id`),
 CONSTRAINT `FK_users_locations` FOREIGN KEY (`location_id`) REFERENCES `locations` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Dumping data for table the_nerd_herd.users: ~0 rows (approximately)
/*!40000 ALTER TABLE `users` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `users` ENABLE KEYS */;

-- Dumping structure for table the_nerd_herd.users_chats
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users_chats` (
 `user_id` int(11) NOT NULL,
 `chat_id` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`user_id`,`chat_id`),
 UNIQUE KEY `user_id_chat_id` (`user_id`,`chat_id`),
 KEY `FK_users_chats_chats` (`chat_id`),
 CONSTRAINT `FK_users_chats_chats` FOREIGN KEY (`chat_id`) REFERENCES `chats` (`id`),
 CONSTRAINT `FK_users_chats_users` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- Dumping data for table the_nerd_herd.users_chats: ~0 rows (approximately)
/*!40000 ALTER TABLE `users_chats` DISABLE KEYS */;
/*!40000 ALTER TABLE `users_chats` ENABLE KEYS */;

/*!40101 SET SQL_MODE=IFNULL(@OLD_SQL_MODE, '') */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=IF(@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS IS NULL, 1, @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS) */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

-- 2 -- 

INSERT INTO `messages` (`content`, `sent_on`, `chat_id`, `user_id`)	
SELECT
	CONCAT(`u`.`age`, '-', `u`.`gender`, '-', `l`.`latitude`, '-', `l`.`longitude`) AS `content`,
	'2016-12-15' AS `sent_on`,
	(CASE 
	WHEN `u`.`gender` = 'M' THEN ROUND(POW(`u`.`age` / 18, 3), 0)
	WHEN `u`.`gender` = 'F' THEN CEIL(SQRT(`u`.`age` * 2))
	END) AS `chat_id`,
	`u`.`id` AS `user_id`
	FROM `users` AS `u`
	JOIN `locations` AS `l` ON `u`.`location_id` = `l`.`id`
	WHERE `u`.`id` >= 10 AND `u`.`id` <= 20;


-- 3 --

UPDATE `chats` AS `c`
JOIN `messages` AS `m` ON `m`.`chat_id` = `c`.`id` AND `sent_on` < `start_date`
SET `c`.`start_date` = `m`.`sent_on`

-- 4 --

DELETE `l`
	FROM `locations` AS `l`
	LEFT JOIN `users` AS `u` ON `u`.`location_id` = `l`.`id`
WHERE `u`.`id` IS NULL;

-- 5 --

SELECT `nickname`, `gender`, `age` 
FROM `users`
WHERE `age` >= 22 AND `age` <= 37
ORDER BY `id`;

-- 6 --

SELECT `content`, `sent_on`
FROM `messages`
WHERE `sent_on` > '2014-05-12' AND `content` LIKE '%just%'
ORDER BY `id` DESC

-- 7 --

SELECT `title`, `is_active`
FROM `chats`
WHERE (`is_active` = 0 AND CHAR_LENGTH(`title`) < 5)
	OR SUBSTRING(`title`, 3, 2) = 'tl'
ORDER BY `title` DESC;

-- 8 -- 

SELECT `c`.`id`, `title`, `m`.`id`
FROM `chats` AS `c`
JOIN `messages` AS `m` ON `m`.`chat_id` = `c`.`id`
WHERE `m`.`sent_on` < '2012-03-26' AND SUBSTRING(`c`.`title`, -1, 1) = 'x'
ORDER BY `c`.`id`, `m`.`id`

-- 9 --

SELECT `c`.`id`, COUNT(`m`.`id`) AS `total_messages`
FROM `chats` AS `c`
JOIN `messages` AS `m` ON `m`.`chat_id` = `c`.`id` AND `m`.`id` < 90
GROUP BY `c`.`id`
ORDER BY `total_messages` DESC, `c`.`id`
LIMIT 5;	

-- 10 --

SELECT `nickname`, `email`, `password`
FROM `users` AS `u`
JOIN `credentials` AS `c` ON `u`.`credential_id` = `c`.`id`
WHERE `email` LIKE '%co.uk'
ORDER BY `email`

-- 11 --

SELECT `id`, `nickname`, `age`
FROM `users` AS `u`
WHERE `location_id` IS NULL
ORDER BY `id`

-- 12 --

SELECT `m`.`id`, `m`.`chat_id`, `m`.`user_id`
FROM `messages` AS `m`
LEFT JOIN `users_chats` AS `uc` 
	ON `uc`.`user_id` = `m`.`user_id` AND `uc`.`chat_id` = `m`.`chat_id`
WHERE `uc`.`user_id` IS NULL AND `m`.`chat_id` = 17
ORDER BY `m`.`id` DESC

-- 13 --

SELECT `nickname`, `c`.`title`, `latitude`, `longitude`
FROM `users` AS `u`
JOIN `locations` AS `l` ON `l`.`id` = `u`.`location_id`
JOIN `users_chats` AS `uc` ON `uc`.`user_id` = `u`.`id`
JOIN `chats` AS `c` ON `c`.`id` = `uc`.`chat_id`
WHERE `latitude` >= 41.139999 AND `latitude` <= 44.129999
	AND `longitude` BETWEEN 22.209999 AND 28.359999
	
ORDER BY `c`.`title`

-- 14 --

SELECT `title`, `m`.`content`
FROM `chats` AS `c`
LEFT JOIN `messages` AS `m` ON `c`.`id` = `m`.`chat_id`
WHERE `c`.`start_date` = (SELECT `start_date` 
								 FROM `chats`
								 ORDER BY `start_date` DESC 
								 LIMIT 1) 
ORDER BY `m`.`sent_on`, `m`.`id`

-- 15 --

DROP FUNCTION IF EXISTS udf_get_radians;    
CREATE FUNCTION udf_get_radians(`degrees` FLOAT)
RETURNS FLOAT                  
BEGIN                      
	return RADIANS(`degrees`);          
END

-- 16 --

CREATE PROCEDURE udp_change_password(`user_email` VARCHAR(30), `new_password` VARCHAR(20))
BEGIN
	IF	(SELECT `id` FROM `credentials` WHERE `email` = `user_email`) IS NULL THEN
		SIGNAL SQLSTATE '45000'
   SET MESSAGE_TEXT = 'The email does\'t exist!';
	ELSE 
		UPDATE `credentials` SET `password` = `new_password` WHERE `email` = `user_email`;
	END IF;
	
END

-- 17 --

CREATE PROCEDURE udp_send_message(`u_id` INT, `c_id` INT, `chat_msg` VARCHAR(200))
BEGIN
	IF	(SELECT `user_id` FROM `users_chats` 
		 WHERE `user_id` = `u_id` AND `chat_id` = `c_id`) IS NULL THEN
		SIGNAL SQLSTATE '45000'
   SET MESSAGE_TEXT = 'There is no chat with that user!';
	ELSE 
		INSERT INTO `messages` (`content`, `sent_on`, `chat_id`, `user_id`)
		VALUES (`chat_msg`, '2016-12-15', `c_id`, `u_id`);
	END IF;
	
END

-- 18 --

CREATE TRIGGER del_msg
AFTER DELETE 
ON `messages`
FOR EACH ROW
BEGIN
	INSERT INTO `messages_log` VALUES (OLD.id, OLD.content, OLD.sent_on, OLD.chat_id, OLD.user_id);
END

-- 19 --

CREATE TRIGGER del_urs_before
BEFORE DELETE 
ON `users`
FOR EACH ROW
BEGIN
	DELETE FROM `messages` WHERE `user_id` = OLD.id;
	DELETE FROM `messages_log` WHERE `user_id` = OLD.id;	
	DELETE FROM `users_chats` WHERE `user_id` = OLD.id;
	
END

 

Тагове:
0
Databases Basics - MySQL
DMinchev91 avatar DMinchev91 4 Точки

Добре де, трета задача не трябва ли първо да намери кое sent_on е с най-ранна дата ( защото чатовете имат по няколко sent_on) и тогава да сетне start_date на него . Това предполгам с вложена заявка може да стане ?

0
21/10/2017 20:26:06
nikbikbank avatar nikbikbank Trainer 76 Точки

Не ни интересува кое съобщение е с най-малка дата, а съобщенията, които са преди началото на чатовето. Можем да намерим тази дата чрез вложена завка и да си структурираме решенето по малко по-различен начин. Би трябвало да се получи вярно отново.

0