Web Server - различни решения

Сървърът от лаба и Handmade smileyсървърът  НЕ работят асинхронно -поне при мен.

Тествам с Firefox Developer Edition yes има измерване на времето за отговор.

Това е кода от лекцията, по същият начин е на презентацията. Така е и на предната инстанция. 

На презентацията слагат Task.Wait()  в Main - така се блокира приложението и изобщо сърърът не може друго да прави

( например Console.ReadLine();)

using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

public class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    IPAddress address = IPAddress.Parse("127.0.0.1");
    int port = 8081;

    TcpListener tcpListener = new TcpListener(address, port);
    tcpListener.Start();

    Console.WriteLine($"Listening to TCP clients at 127.0.0.1:{port}");

    Task.Run(async () => await Connect(tcpListener));

    Console.ReadLine();
  }

  public static async Task Connect(TcpListener tcpListener)
  {
    Console.WriteLine("Waiting for client...");

    while (true)
    {
      TcpClient client = await tcpListener.AcceptTcpClientAsync();

      Console.WriteLine("Client connected.\n");

      byte[] buffer = new byte[1024];

      await client.GetStream().ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length);

      string message = Encoding.ASCII.GetString(buffer);

      Console.WriteLine(message);

      byte[] response = Encoding.ASCII.GetBytes("<body><h1>Hello from server!</h1></body>");

      await Task.Delay(5000);

      await client.GetStream().WriteAsync(response, 0, response.Length);

      Console.WriteLine("Closing connection");

      client.GetStream().Dispose();
    }
  }
}

Полезно обяснение за async await. http://zpbappi.com/using-csharp-async-and-await-properly/

Така и не успях да го подкарам асинхронно.

От тук взех сървър, който работи асинхронно и използва HttpListener.

Добавих Delay за 5 сек. и като пусна няколко заявки всички минават за 5 секунди, а не се изчакват.

using System;
using System.Net;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace HttpServer
{
  public static class Server
  {       
    public static int maxSimultaneousConnections = 20;
    private static Semaphore sem = new Semaphore(maxSimultaneousConnections, maxSimultaneousConnections);
    
    private static HttpListener InitializeListener()
    {
      HttpListener listener = new HttpListener();

      listener.Prefixes.Add("http://127.0.0.1:8081/");

      Console.WriteLine("Listening on IP 127.0.0.1:8081");
      
      return listener;
    }

    private static void StartListener(HttpListener listener)
    {
      listener.Start();
      Task.Run(() => RunServer(listener));
    }

    public static void Start()
    {
      HttpListener listener = InitializeListener();
      StartListener(listener);
    }

    private static void RunServer(HttpListener listener)
    {
      while (true)
      {
        sem.WaitOne();
        StartConnectionListener(listener);
      }
    }

    private static async void StartConnectionListener(HttpListener listener)
    {
      // Wait for a connection. Return to caller while we wait.
      HttpListenerContext context = await listener.GetContextAsync();

      // Release the semaphore so that another listener can be immediately started up.
      sem.Release();

      // We have a connection, do something...
      string response = "Hello Browser!";
      byte[] encoded = Encoding.UTF8.GetBytes(response);
      context.Response.ContentLength64 = encoded.Length;
      await Task.Delay(5000);
      context.Response.OutputStream.Write(encoded, 0, encoded.Length);
      context.Response.OutputStream.Close();
    }    
  }
}

След дълго ровене в нета за C# Web Server излиза, че  се реализира основно с TCPListener и по-рядко с HTTPListener.

Предимства на HttpListener: HttpListener парсва HTTP хедърите и създава HTTP респонси.
Дава набор от класове, които са много подобни на тези в ASP.Net, които дават достъп до хедъри, кукита и  други.

Основен недостатък на HttpListener - когато клиентът и сървърът са на една машина производителността пада при изпращане на съобщения с голям размер на бодито.