Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
MishoMoney avatar MishoMoney 17 Точки

Колеги, разцъквам и гледам, че при мене е възможно на една променлива да се присвои стойност в if / else конструкция и после да се ползва извън конструкцията. 

Примерно кода по-долу работи. На discount се присвоява стойнст и после се ползва след конструкцията. Тъй като и в давата случая на discount ще се присвои някаква стойност, това не създава проблем за по-нататък

 

total_numer_toys = float(input('Enter amount: '))


if total_numer_toys >= 100:
  discount = 0.75
else:
  discount = 1


total_numer_toys = total_numer_toys * discount

print('Discount applied', discount)
print(total_numer_toys)
0
MishoMoney avatar MishoMoney 17 Точки

Един по-добър пример може би. Този код по-долу си ми работи без да съм дефинирал area горе над if-овете. И после си печата area извън if-овете

 

import math

type = input()

if type == ('square'):
  side = float(input())
  area = side * side

elif type == ('rectangle'):
  side1 = float(input ())
  side2 = float(input())
  area = side1 * side2

elif type == ('circle'):
  r = float(input())
  area = + math.pi * r * r

elif type == ('triangle'):
  side = float(input())
  h = float(input())
  area = side * h / 2
print("%.3f" % area)
0