Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
AJmaster avatar AJmaster 5 Точки

[Programming basic] решения на примерни изпитни задачи

От известно време съм забелязал, че не само аз, но и много хора имат проблеми с решаването на примерните изпитни задачи от домашното в Judge системата , които са винаги последни и са означени със звезга (*), и предлагам, понеже няма написани решения на повечето от тях, а и много хора имат проблеми при решаването им, да се постват тук и да могат да се гледат от всеки, което ще помогна за подготовка за изпитите.

Всеки има право да пита, както и да праща техни решения тук, за да направим нашето обочение по- ефективно!

1. Напишете условието или локацията на задачата в коментарите.

2. Помогнете като поствате вашите решения на другите, които имат проблеми при решаването им.

3. Ако имате задача с няпълен брой точки, дадени от Judge системата, постнете я тук и разберете, къде сте сгрешили.

0
Module: C# Advanced 09/03/2019 13:37:22
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

Conditional Statements - Lab / 12. Toy Shop

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ToyShop
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double tripCost = double.Parse(Console.ReadLine());
            int countPuzzles = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countDolls = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countTeddyBears = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countMinions = int.Parse(Console.ReadLine());
            int countTrucks = int.Parse(Console.ReadLine());
            double pricePuzzle = 2.60;
            double priceDoll = 3.00;
            double priceTedyBear = 4.10;
            double priceMinion = 8.20;
            double priceTruck = 2.00;
            double totalSum = countPuzzles * pricePuzzle + countDolls * priceDoll + countTeddyBears * priceTedyBear + countMinions * priceMinion + countTrucks * priceTruck;
            int soldToysCount = countPuzzles + countDolls + countTeddyBears + countMinions + countTrucks;
            if (soldToysCount >= 50)
            {
                totalSum = totalSum - (totalSum * 0.25);
            }
            else
            {
                totalSum = totalSum;
            }
            double rentShop = totalSum * 0.1;
            double profitSum = totalSum - rentShop;
            if (profitSum >= tripCost)
            {
                double remainingSum = profitSum - tripCost;
                Console.WriteLine($"Yes! {remainingSum:F2} lv left.");
            }
            else
            {
                double needSum = tripCost - profitSum;
                Console.WriteLine($"Not enough money! { needSum:F2} lv needed.");
            }

            }


            }

        }
    

 

 

0
11/03/2019 12:12:00
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

Nested Conditional Statements - Lab/08. Ski Trip

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SkiTrip
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int days = int.Parse(Console.ReadLine());
            string room = Console.ReadLine();
            string opinion = Console.ReadLine();

            int nights = days - 1;
            double price = 0;

            if (room == "room for one person")
                {
                price = nights * 18;

            }

            else if  (room == "apartment")
            {
                price = nights * 25;
                if (nights < 10)
                {
                    price = price - 0.3 * price;

                }
                else if (nights >= 10 && nights <= 15)
                {
                    price = price - 0.35 * price;
                }
                else if (nights>15)
                {
                    price = price - 0.5 * price;
                }
            }
            else if (room == "president apartment")
            {
                price = nights * 35;
                if (nights < 10)
                {
                    price = price - 0.1 * price;

                }
                else if (nights >= 10 && nights <= 15)
                {
                    price = price - 0.15 * price;
                }
                else if (nights > 15)
                {
                    price = price - 0.2 * price;
                }
            }

            if (opinion == "positive")
            {
                price = price + 0.25 * price;

            }
            else if (opinion == "negative")
            {
                price = price - 0.1 * price;
            }

            Console.WriteLine($"{price:F2}");

        }
    }
}
 

 

0
11/03/2019 12:56:47
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

While-Loop - Lab/08. Moving

using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        int widthFreePlace = int.Parse(Console.ReadLine());
        int heightFreePlace = int.Parse(Console.ReadLine());
        int lengthFreePlace = int.Parse(Console.ReadLine());   
        int freePlace = 0;
        int sumCarton = 0;
        freePlace = widthFreePlace * heightFreePlace * lengthFreePlace;
        while (freePlace > sumCarton)
        {
            string command = Console.ReadLine();
           
            if (command == "Done")
            {
                break;
            }
            int countCartons = int.Parse(command);
            sumCarton = sumCarton + countCartons;
        }
        if (freePlace > sumCarton)
        {
            Console.WriteLine("{0} Cubic meters left.", (freePlace - sumCarton));
        }
        else if (sumCarton > freePlace)
        {
            Console.WriteLine("No more free space! You need {0} Cubic meters more.", (sumCarton - freePlace));
        }
    }
}

 

0
11/03/2019 12:19:04
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Няколко решения на такива задачи от мен. (със *)

For-Loop - Lab / 09. Clever Lily

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace CleverLily
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int age = int.Parse(Console.ReadLine());
            double washingMachinePrice = double.Parse(Console.ReadLine());
            int ontToyPrice = int.Parse(Console.ReadLine());
            double evenBirthdaysSum = 0;
            double oddBirthdaysSum = 0;
            for (int i=1; i<=age; i++)
            {
                if (i%2==0)
                {
                    int lillyBrothersSum = 1;
                    evenBirthdaysSum = evenBirthdaysSum + (i / 2) * 10 - lillyBrothersSum;

                }
                else
                {
                    oddBirthdaysSum = oddBirthdaysSum + ontToyPrice;
                }
            }
            double totalSum = evenBirthdaysSum + oddBirthdaysSum;
            if (totalSum>=washingMachinePrice)
            {
                double leftMoney = totalSum - washingMachinePrice;
                Console.WriteLine($"Yes! {leftMoney:F2}");
            }
            else
            {
                double needMoney = washingMachinePrice - totalSum;
                Console.WriteLine($"No! {needMoney:F2}");
            }
        }
    }
}
 

 

0
11/03/2019 12:51:15
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Conditional Statements - Exercise/09. Scholarship

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MyScholarship
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double income = double.Parse(Console.ReadLine());//доход на член от семейството
            double averageSuccess = double.Parse(Console.ReadLine());//среден успех
            double minSalary = double.Parse(Console.ReadLine());//минимална работна заплата

            double socialScholarship = 0.35 * minSalary;//размер на социална  стипендия - 35% от мин.работна заплата
            double exellentSuccessScholarship = averageSuccess * 25;//стипендия за отличен успех = успеха по 25;

            if (averageSuccess <= 4.50)//ако успеха е под 4,50 не взима стипендия
            {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
            else if (averageSuccess > 4.50 && averageSuccess < 5.50 && income < minSalary)//успех м/у 4,50 и 5,50 и доход под минималния
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialScholarship)} BGN");
            }
            else if (averageSuccess > 4.50 && averageSuccess < 5.50 && income >= minSalary)//успех м/у 4,50 и 5,50 и доход над минималния
            {
                Console.WriteLine("You cannot get a scholarship!");
            }
            else if (averageSuccess >= 5.50 && income >= minSalary)//успех над 5,50 и доход над минимума
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(exellentSuccessScholarship)} BGN");
            }
            else if (averageSuccess >= 5.50 && income < minSalary && socialScholarship > exellentSuccessScholarship)//може да взима и двете, сравняваме ги
            {
                Console.WriteLine($"You get a Social scholarship {Math.Floor(socialScholarship)} BGN");
            }
            else if (averageSuccess >= 5.50 && income < minSalary && socialScholarship <= exellentSuccessScholarship)//може да взима и двете, сравняваме ги
            {
                Console.WriteLine($"You get a scholarship for excellent results {Math.Floor(exellentSuccessScholarship)} BGN");
            }
        }
    }
}
 

 

0
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Simple Operations and Calculations - Lab/09. Birthday

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Birthday
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int  length = int.Parse(Console.ReadLine());
            int width = int.Parse(Console.ReadLine());
            int heigth = int.Parse(Console.ReadLine());
            double sandPlantPercent = double.Parse(Console.ReadLine());

            double aquariumcCapacityInCubicCm = length * width * heigth;
            double aquariumcCapacityInCubicDm = aquariumcCapacityInCubicCm / 1000;
            double waterCapacity = aquariumcCapacityInCubicDm - (sandPlantPercent * aquariumcCapacityInCubicDm)/100;

            Console.WriteLine($"{waterCapacity:F3}");
        }
    }
}

 

0
ivanova_iliana avatar ivanova_iliana 9 Точки

Nested Loops - Lab/09. Magic Numbers

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace MagicNumbers
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int magicalNumber = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int firstNumber = 1; firstNumber <=9; firstNumber++)
            {
                for (int secondNumber = 0; secondNumber <= 9; secondNumber++)
                {
                    for (int thirdNumber = 0; thirdNumber <= 9; thirdNumber++)
                    {
                        for (int fourthNumber = 0; fourthNumber <= 9; fourthNumber++)
                        {
                            for (int fifthNumber = 0; fifthNumber <= 9; fifthNumber++)
                            {
                                for (int sixthNumber = 0; sixthNumber <= 9; sixthNumber++)
                                {
                                    int product = firstNumber * secondNumber * thirdNumber * fourthNumber * fifthNumber * sixthNumber;
                                    if (product==magicalNumber)
                                    {
                                     Console.Write($"{firstNumber}{secondNumber}{thirdNumber}{fourthNumber}{fifthNumber}{sixthNumber} ");
                                    }
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
 

 

0