Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Yordan.Vachev avatar Yordan.Vachev 2 Точки

Sum Prime Non Prime

Напишете програма, която чете от конзолата цели числа в диапазона от -2,147,483,648 до 2,147,483,647,
докато не се получи команда "stop". Да се намери сумата на всички въведени прости и сумата на всички
въведени непрости числа. Тъй като по дефиниция от математиката отрицателните числа не могат да бъдат
прости, ако на входа се подаде отрицателно число да се изведе следното съобщение "Number is
negative.". В този случай въведено число се игнорира и не се прибавя към нито една от двете суми, а
програмата продължава своето изпълнение, очаквайки въвеждане на следващо число.
На изхода да се отпечатат на два реда двете намерени суми в следния формат:
"Sum of all prime numbers is: {prime numbers sum}"
"Sum of all non prime numbers is: {nonprime numbers sum}"
Примерен вход и изход
Вход Изход Обяснения
3 Sum of all prime numbers Първото въведено число е 3. То е просто и го прибавяме съм

9
0
7
19
4
stop

is: 29
Sum of all non prime
numbers is: 13

сумата на простите числа.
Следващото число е 9. То не е просто и го прибавяме към
сумата на непростите числа.
Числото 0 не е просто число и го прибавяме към сумата на
непростите числа. Сумата става 9+0=9.
Следващите две числа са 7 и 19. Те са прости и всяко едно от
тях го прибавяме към сумата на простите числа. 3+7=10 и
10+19=29.
Следва числото 4, което не е просто и го прибавяме към
съответната сума 9+4=13.
Получаваме команда stop. Програмата прекъсва своето
изпълнение и отпечатваме двете суми.

Вход Изход Вход Изход
30
83
33
-1
20
stop

Number is negative.
Sum of all prime numbers
is: 83
Sum of all non prime
numbers is: 83

0
-9
0
stop
Number is negative.
Sum of all prime numbers is: 0
Sum of all non prime numbers is: 0

#include <iostream>
#include <string>
#include <cmath>

using namespace std;

int main(){

    string command;
    cin >> command;

    int sumPrice = 0;
    int sumNonPrice = 0;

    while(command != "stop"){
        int number = stoi(command);
        cin >> command;

        int counter = 0;
        if(number < 0){
            cout << "Number is negative." << endl;
            cin >> command;
            continue;
        }else {
            for (int i = 1; i <= number ; i++) {
                if (number % i == 0){
                    counter++;
                }
            }
            if (counter == 2){
                sumPrice += number;
            }else {
                sumNonPrice += number;
            }
        }
    }

    cout << "Sum of all prime numbers is: " << sumPrice << endl;
    cout << "Sum of all non prime numbers is: " << sumNonPrice << endl;

    return 0;
}


някъде бъркам, ще ми е нужна малко помощ.

Тагове:
0
Programming Basics with C++
RuNNeR4142 avatar RuNNeR4142 395 Точки

Логиката:

 

public class E06SumPrimeNonPrime {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String input = scanner.nextLine();
    int primeSum = 0;
    int nonPrimeSum = 0;

    while (!input.equals("stop")) {
      int num = Integer.parseInt(input);
      boolean isPrime = true;
      if (num == 1) {
        isPrime = false;
      }

      if (num < 0) {
        System.out.println("Number is negative.");
      } else {
        for (int i = 2; i <= (num / 2); i++) {
          if (num % i == 0) {
            isPrime = false;
            break;
          }
        }
        if (isPrime) {
          primeSum += num;
        } else {
          nonPrimeSum += num;
        }
      }
      input = scanner.nextLine();
    }
    System.out.println("Sum of all prime numbers is: " + primeSum);
    System.out.println("Sum of all non prime numbers is: " + nonPrimeSum);
  }
}
0