Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
d.zhe avatar d.zhe 0 Точки

07. Area of Figures Programing Basics C#

Здравейте,

искам да попитам къде ми е грешката? Когато въведа даните от задачата в конзолата всичко ми излиза вярно , а когато копирам кода в Judge ми дава 0/100.

using System;

namespace IfElse
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {


            string inp = Console.ReadLine();
            if (inp == "square")


            {
                int a = int.Parse(Console.ReadLine());
                int area = a * a;
                Console.WriteLine($"{area:F3}");

            }

            
            else if (inp == "rectangle")


            {
                int w = int.Parse(Console.ReadLine());
                double h = double.Parse(Console.ReadLine());
                double area = w * h;
                Console.WriteLine($"{area:F3}");

            }

            else if (inp == "circle")


            {
                int r = int.Parse(Console.ReadLine());
                double area = Math.PI * r *r;
                Console.WriteLine($"{area:F3}");

            }

            else if (inp == "triangle")


            {
                double a = double.Parse(Console.ReadLine());
                int b = int.Parse(Console.ReadLine());
                double area = a * b /2;
                Console.WriteLine($"{area:F3}");

            }


        }
    }
}

 

0
Programming Basics
svephoto avatar svephoto 605 Точки

Здравей!

 

Ще те помоля да дадеш и условието на задачата.

0
13/11/2019 14:04:02
d.zhe avatar d.zhe 0 Точки

Лица на фигури
Да се напише програма, в която потребителят въвежда вида и размерите на геометрична фигура и пресмята лицето й. Фигурите са четири вида: квадрат (square), правоъгълник (rectangle), кръг (circle) и триъгълник (triangle). На първия ред на входа се чете вида на фигурата (square, rectangle, circle или triangle). Ако фигурата е квадрат, на следващия ред се чете едно число - дължина на страната му. Ако фигурата е правоъгълник, на следващите два реда четат две числа - дължините на страните му. Ако фигурата е кръг, на следващия ред чете едно число - радиусът на кръга. Ако фигурата е триъгълник, на следващите два реда четат две числа - дължината на страната му и дължината на височината към нея. Резултатът да се закръгли до 3 цифри след десетичната точка.
Примерен вход и изход
 

 

 вход изход вход изход вход изход вход изход
square 25.000 rectangle 17.500 circle 113.097 triangle 45.000
5   7   6   4.5  
    2.5       20  

 

0
svephoto avatar svephoto 605 Точки

Здравей отново,

 

Гърми ти, понеже е добре конкретно в тази задача всички променливи за числа да бъдат double - при теб някои са double, а други са int. Както знаем, double може да приеме и int (освен double). Сигурно в Judge има тестове, при които ти въвеждат всички числови стойности като double, с десетична запетая, например:

 

triangle
2.5
8.5
 

И тестът не може да мине, защото твоят код очаква int стойност за страна b на триъгълника, а отсреща ти подават double. Същото се отнася и за другите 3 фигури.

Иначе всички нулеви тестове минават, понеже входните данни и от четирите примера в задачата пасват конкретно за тези тестове.

Виж кода, който ти пращам - използвах твоя код и направих някои промени, като изнесох променливата за лицето отгоре преди проверките, а печатането го сложих само веднъж накрая след всички проверки. Също и това, че промених всичко на double. В този вид дава 100/100 в Judge:

 

https://pastebin.com/dFJxvQgU

 

Успех!

0
14/11/2019 19:00:58
d.zhe avatar d.zhe 0 Точки

Благодаря много!

 

0
svephoto avatar svephoto 605 Точки

Моля!

0