Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
zdravkostov avatar zdravkostov 2 Точки

Задача "Операции между числа" - Java, programing basics, тема 8

Условие:

6. Операции между числа
Напишете програма, която чете две цели числа (N1 и N2) и оператор, с който да се извърши дадена
математическа операция с тях. Възможните операции са: Събиране(+), Изваждане(-), Умножение(*),
Деление(/) и Модулно деление(%). При събиране, изваждане и умножение на конзолата трябва да се
отпечатат резултата и дали той е четен или нечетен. При обикновеното деление – резултата. При модулното
деление – остатъка. Трябва да се има предвид, че делителят може да е равен на 0(нула), а на нула не се
дели. В този случай трябва да се отпечата специално съобщениe.
Вход
От конзолата се прочитат 3 реда, въведени от потребителя:
 N1 – цяло число в интервала [0...40 000]
 N2 – цяло число в интервала [0...40 000]
 Оператор – един символ измеду: „+“, „-“, „*“, „/“, „%“
Изход
Да се отпечата на конзолата един ред:
 Ако операцията е събиране, изваждене или умножение:
o „{N1} {оператор} {N2} = {резултат} – {even/odd}“
 Ако операцията е деление:
o „{N1} / {N2} = {резултат}“ – резултатът е фораматиран до вторият знак след дес.запетая
 Ако операцията е модулно деление:
o „{N1} % {N2} = {остатък}“
 В случай на деление с 0(нула):
o „Cannot divide {N1} by zero“

 

В Judge задачата ми дава 90/100, като имам грешка на първия(ненулев) тест. Ето го моето решение:

import java.util.Scanner;

public class OperationsBetweenNumbers {
  public static void main(String[] args) {

    Scanner scan = new Scanner(System.in);

    double num1 = Double.parseDouble(scan.nextLine());
    double num2 = Double.parseDouble(scan.nextLine());
    double result;
    String symbol = scan.nextLine();

    switch (symbol) {

      case ("+"):
        result = num1 + num2;

        System.out.printf("%.0f", num1);
        System.out.print(" + ");
        System.out.printf("%.0f", num2);
        System.out.print(" = ");
        System.out.printf("%.0f", result);
        System.out.print(" - ");

        if (result % 2 == 0) {
          System.out.println("even");
        } else {
          System.out.println("odd");
        }
        break;

      case ("-"):
        result = num1 - num2;

        System.out.printf("%.0f", num1);
        System.out.print(" - ");
        System.out.printf("%.0f", num2);
        System.out.print(" = ");
        System.out.printf("%.0f", result);
        System.out.print(" - ");

        if (result % 2 == 0) {
          System.out.println("even");
        } else {
          System.out.println("odd");
        }
        break;

      case ("*"):
        result = num1 * num2;

        System.out.printf("%.0f", num1);
        System.out.print(" * ");
        System.out.printf("%.0f", num2);
        System.out.print(" = ");
        System.out.printf("%.0f", result);
        System.out.print(" - ");

        if (result % 2 == 0) {
          System.out.println("even");
        } else {
          System.out.println("odd");
        }
        break;

      case ("/"):
        result = num1 / num2;

        if (num2 != 0) {
          if (result % 1 == 0) {
            System.out.printf("%.0f", num1);
            System.out.print(" / ");
            System.out.printf("%.0f", num2);
            System.out.print(" = ");
            System.out.printf("%.0f", result);
            System.out.println("");
          } else {
            System.out.printf("%.0f", num1);
            System.out.print(" / ");
            System.out.printf("%.0f", num2);
            System.out.print(" = ");
            System.out.printf("%.2f", result);
            System.out.println("");
          }
        } else {
          System.out.print("Cannot divide ");
          System.out.printf("%.0f", num1);
          System.out.println(" by zero");
        }
        break;

      case ("%"):
        result = num1 % num2;

        if (num2 != 0) {
          System.out.printf("%.0f", num1);
          System.out.print(" % ");
          System.out.printf("%.0f", num2);
          System.out.print(" = ");
          System.out.printf("%.0f", result);
        } else {
          System.out.print("Cannot divide ");
          System.out.printf("%.0f", num1);
          System.out.println(" by zero");
        }
        break;

    }

  }
}
Тагове:
0
Programming Basics
A.Neshkova avatar A.Neshkova 45 Точки
Best Answer

Имаше една излишна проверка при  "/"

Ето твоя код + махнатата проверка 100/100 в judge ;)

https://pastebin.com/JitTS8Tt

0
zdravkostov avatar zdravkostov 2 Точки

Мерси! Аз друго си имах в главата.

1
01/08/2020 22:21:07