Задача-Решение?

НЯКАКВА ИДЕЯ ЗА РЕШЕНИЕ? на c# ако е възможно

Дадено е цяло положително число a. Разглеждаме последователност от n стъпки и на всяка стъпка извършваме следното: Умножаваме числото a на себе си и от последните 3 цифри на резултата образуваме новата стойност на а. Напишете програма mul, която прочита стойностите на a и n, и извежда стойността на a след последната стъпка.

 

вход: 77  3

изход:681

 

вход: 340  5

изход 0