[Homework] Бази данни - 5. Advanced-SQL - Problem 32 - Constraint trouble

Здравейте.

При изпълнение на заявка за изтриване:

BEGIN TRANSACTION

DELETE  Employees
WHERE DepartmentID = 
            (SELECT DepartmentID 
             FROM Departments
             WHERE Name = 'Sales')

ROLLBACK TRANSACTION

ми показа следната грешка:
"Msg 547, Level 16, State 0, Line 7
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_Departments_Employees". The conflict occurred in database "SoftUni", table "dbo.Departments", column 'ManagerID'.
The statement has been terminated."
 

Опитах да изпълня следната заявка в рамките на транзакцията:

ALTER TABLE Departments
        ADD CONSTRAINT FK_Departments_Employees FOREIGN KEY (ManagerId) REFERENCES Employees (EmployeeId)
        ON DELETE CASCADE;

но ми каза, че такъв ключ вече съществува.

Как мога да изтрия all dependent records без да модифицирам ключа ръчно през design? Приемливо решение ли е да изтрия ключа в рамките на транзакцията и да го създам наново вече със ON DELETE CASCADE ?