Професионална програма
Loading...
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

Обобщение, Изпит

На обобщителната лекция, Ралев имаше слайд с избрани моменти за изпита, извадила съм повечето от дизайнерския речник, а някои са записани точно, както ги каза той.

 • Пиксел - Пикселът е основният елемент на цифровото изображение.

 • “Rich black” - Богато черно, в печатарството и отпечатването, е мастилена смес от абсолютно черно (solid black) върху един или повече от другите цветове на CMYK, което води до по-тъмен тон, отколкото самото черно мастило генерира в процеса на печат.

Типичната богата черна смес може да бъде 100% черна, 50% от всяка от останалите три мастила. Други проценти се използват за постигане на конкретни резултати, например 100% черно със 70% циан (С), 35% магента (М) и 40% жълто (Y). прави така нареченото "Студено черно", а "Горещо черно" е 35% С, 60% М, 60% Y и 100% K. Цветното мастило под черно мастило прави "по-богат" резултат; допълнителните мастила поглъщат повече светлина, което води до по-близко сближаване на истинската черна. Макар че на теория може да се направи дори още по-богато черно, като се използва 100% от всеки от четирите мастила, на практика количеството добавено черно мастило е ограничено от мокротата, която хартията и печатът могат да обработват. (Безопасно и практично правило е, че покритието на мастилото не трябва да надвишава 240% при обикновените хартии. Работата с рециклирани хартии от по-нисък клас, имат дори по-малко покритие.) Мокротата не е проблем за лазерните принтери , но регистрацията черна (или "400% черна") дава много поразителни резултати при лазерните отпечатъци. Интересни ефекти могат да се постигнат и с лазерен принтер чрез комбиниране на 100% черно и 100% циан, магента или жълто.

 • Брийф - Дизайн бриф е основен документ съпровождащ един дизайн проект. Създава се в съотвествие с изискванията на клиента (възложителя) с цел да се опишат резултатите и обхвата на проекта, включително всички продукти или дейности, график за изпълнение, бюджет и т.н. Брифът също така служи за оценка на ефективността на дизайна след завършването му.

 • Криви на Безие - векторни криви - Във векторните графики, кривите на Безие се използват за моделиране на гладки криви, които могат да бъдат мащабирани до безкрайност. Те са всързани с така наречените в графичните програми „пътечки“ – комбинации от свързани криви на Безие. Пътечките не са обвързани с ограниченията на растеризираните изображения и са интуитивни за промяна.

 • Брандбук  - Бранд книгата събира на едно място цялата идентичност на Вашата марка, графични елементи, типография, цветови модел, стандарти, слоган, идеи и т.н. Вече сега се използват и като уеб стилове

 • Калибрация - настройка на цветове на екрана

 • Векторен формат - идеален формат за лога

 • Lay out - Това е мястото където се извършва конкретна работа. Цялостното оформление включващо всички елементи в конкретна работа

 • Fixed Lay Out - фиксирани оформления се използват точно дефинирани размери на компонентите (обикновено в пиксели), което прави изгледа на страницата еднакъв за всички резолюции. Например, съдържанието на страница създадена за десктоп би изглеждало „отрязано“ или неподредено на мобилно устройство, заради по-малкия дисплей.

 • Fluid Lay Out -  liquid, този тип оформление използва проценти вместо параметри с фиксирана ширина. Това придава гъвкавост на дизайна, като позволява елементите да се преоразмеряват в зависимост от на размера на дисплея.

 • Кегел - Големина (размер) на шрифта.

 • Всеки дизайнер е редно да започне от скиците (на ръка)

 • Графичният дизайнер трябва да може да мисли логично (защо, как, къде)

 • Bootstrap Framework - най-популярен фреймуърк за фронт енд, улеснява правенето на уебсайтове

 • Грид - Грид е структура (обикновено двуизмерна), изградена от серия прави линии които се пресичат (вертикални, хоризонтални и под ъгъл) или такива, които са огънати, служещи за подреждане на съдържание. Те служат като рамка, чрез която дизайнерът може да организира графичните елементи (снимки, глифове, параграфи и пр.) по рационален начин, лесен за възприемане. Елементите спрямо грида може да са върте, вън или частично в грида. Уеб гридове и точен брой колони  - никъде установен идеален брой колони, колкото повече колони - толкова повече вариации

 • Canvas - буквално преведено е платно. Това е работното поле, в рамките на което можете да работите. Някои елементи в слоевете могат да лежат извън него, но при сливането на всички слоеве, те ще бъдат изрязани.

 • Артборд - Подобно на лист хартия, върху който рисуваме и творим, в графичните програми това поле се нарича артборд. Когато работим с физически материали, поставяме различни инструменти и елементи на работната маса, които обаче не навлизат в това, което се оформя върху хартията. В този контекст графичната програма е работната маса, а артбордът е листа хартия, който съдържа нашия продукт.

 • Системни шрифтове

 • .Eps - универсален векторен формат

2
Design Fundamentals
DaisyG avatar DaisyG 12 Точки

Understanding Composition https://www.youtube.com/watch?v=O8i7OKbWmRM
Композиция:
В изобразителните и приложните изкуства композицията е основно творческо изискване, което се разбира като естетическото и хармонично съчетаване:
в живописта – на форми, изображения, светлини, сенки и цветни петна;
в графиката – на линии, черни и бели петна;
в скулптурата – на пластични маси, движения, обеми, светлини, сенки
“The term composition means 'putting together' and can apply to any work of art, from music to writing to photography, that is arranged using conscious thought.”

- Composition vs Layout.🖼
Допълнително полезна информация- Layout is the arrangement of the elements of a design such as the stories on a page of a newspaper. As with layout, composition is concerned with the arrangement of elements. However, composition implies a creative thought process that's associated with arts such as painting, photography, writing and architecture. Layout has a more technical connotation and is something that can be automated such as the arrangement of dynamic content on a webpage.”
https://www.google.bg/…/…/design-composition-and-layout/amp/ 
- Какво предопределя композицията и нейните формати?

- От какво се състоят Евклидовата група изометрии? -геометричните симетрии се дефинират като подгрупи на Евклидовата група изометрии: огледална, ротационна, транслационна, роторефлекторна
- Оптичен баланс - Чрез постигане на Оптичен Баланс в композицията се стремим да задържим вниманието колкото се може по-дълго върху нея. 
Visual weight includes: size, high contrast, saturation, faces, figures

- Какво е Open graph image?-og:image - линк към изображение, което ще представлява страницата в социалния граф; то трябва да е минимум 200х200 пиксела ширина и дължина, както и не трябва да тяхното отношение да е повече от 3 към 1; адресът на изображението трябва да е публичен, така че всеки да може да бъде отворен;
If targeting social networks other than just Facebook, we recommend a 1:1 (square) ratio with the primary content centered. This allows each social network the option to crop down the image as necessary.

- Йерархия и защо логата винаги са горе вляво? - заради начинът, по който движим погледа си по страницата, освен в страни, където се чете от дясно на ляво 

0