Професионална програма
Loading...
monidimitrov939 avatar monidimitrov939 0 Точки

Как се решава тази задача?

Лили вече е на N години. За всеки свой рожден ден тя получава подарък. За нечетните рождени дни (1, 3, 5...n) получава играчки, а за всеки четен (2, 4, 6...n) получава пари. За втория рожден ден получава 10.00 лв, като сумата се увеличава с 10.00 лв., за всеки следващ четен рожден ден (2 -> 10, 4 -> 20, 6 -> 30...и т.н.). През годините Лили тайно е спестявала парите. Братът на Лили, в годините, които тя получава пари, взима по 1.00 лев от тях. Лили продала играчките получени през годините, всяка за P лева и добавила сумата към спестените пари. С парите искала да си купи пералня за X лева. Напишете функция, която да пресмята, колко пари е събрала и дали ѝ стигат да си купи пералня.

Вход

Функцията получава 3 числа:

  • Възрастта на Лили - цяло число в интервала [1...77]
  • Цената на пералнята - число в интервала [1.00...10 000.00]
  • Единична цена на играчка - цяло число в интервала [0...40]

Изход

Да се отпечата на конзолата един ред:

  • Ако парите на Лили са достатъчни:
    • Yes! {N} - където N е остатъка пари след покупката
  • Ако парите не са достатъчни:
    • No! {М}- където M е сумата, която не достига
  • Числата N и M трябва да са форматирани до вторият знак след десетичната запетая.

Примерен вход и изход

вход

изход

Коментари

("10", "170", "6")

Yes! 5.00

Първи рожден ден получава играчка; 2ри -> 10лв; 3ти -> играчка;

4ти -> 10 + 10 = 20лв; 5ти -> играчка; 6ти -> 20 + 10 = 30лв; 7ми -> играчка;

8ми -> 30 + 10 = 40лв; 9ти -> играчка; 10ти -> 40 + 10 = 50лв.

Спестила е -> 10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150лв. Продала е 5 играчки по 6 лв. = 30лв.

Брат ѝ взел 5 пъти по 1 лев = 5лв. Остават -> 150 + 30 – 5 = 175лв.

175 >= 170 (цената на пералнята) успяла е да я купи и са ѝ останали 175-170 = 5 лв.

("21", "1570.98", "3")

No! 997.98

Спестила е 550лв. Продала е 11 играчки по 3 лв. = 33лв. Брат ѝ взимал 10 години по 1 лев = 10лв. Останали 550 + 33 – 10 = 573лв

573 < 1570.98не е успяла да купи пералня. Не ѝ достигат 1570.98–573 = 997.98лв

Тагове: