Професионална програма
Loading...
MartinBG avatar MartinBG 3861 Точки

Има няколко проблема в решението:

 • работи само за малки гласни букви
 • приема за гласна буквата "y", докато в англ. език тя е променлива
 • не сортира кодираните имена, преди да ги изведе на конзолата

Колегата @Axiomatik вече е дал вариант на оправеното решение, но ето едно и от мен:

using System;
using System.Linq;

namespace Encrypt_Sort_and_Print_Array
{
  internal static class Program
  {
    private static void Main()
    {
      var vowels = "aeouiAEOUI".ToCharArray();
      var namesCount = int.Parse(Console.ReadLine());
      var encoded = new int[namesCount];
      
      for (var i = 0; i < namesCount; i++)
      {
        var name = Console.ReadLine().Trim();
        var lenght = name.Length;
        
        /* // with LINQ
         encoded[i] = name.ToCharArray()
          .Select(element => vowels.Contains(element)
            ? element * lenght
            : element / lenght)
          .Sum();*/
        
        foreach (var element in name)
        {
          encoded[i] += vowels.Contains(element)
            ? element * lenght
            : element / lenght;
        }
      }

      Array.Sort(encoded);

      Console.WriteLine(string.Join(Environment.NewLine, encoded));
    }
  }
}

 

1