Loading...

Какво е Spring Framework?

avatar Георги Кацаров 1 минута
Какво е Spring Framework?

Spring Framework е технологична рамка (или „framework), която е с отворен код. Тя е предназначена за Java платформата, като представя множество различни функции, които улесняват разработката на различни приложения, базирани на Java. Нека разгледаме най-основните функции, които Spring Framework предлага за постигането на тази цел.

- Dependency injection (или просто „Инжектор“, но познат още и като „Контейнер на зависимостите“) – най-общо казано това е IoC контейнер (Inversion of Control), който предоставя логически средства за управление и настройка на Java обекти, като за целта използва reflection.

- Аспектно-ориентирано програмиране (АОП) – преди да обясня самото понятие какво значи, ще се върна малко назад и ще обясня какво е програмната парадигма. Най-общо казано това е фундаменталният стил на програмиране, начина по който отделните компоненти на програмата, която пишем, комуникират помежду си. Има множество парадигми, но най-основните са функционално, обектно-ориентирано, императивно и декларативно. Почти всяка една парадигма има определен подход при решаването на дадени проблеми. Проблемите се групират и „капсулират“ в отделни, независими части и се използват различни абстракции (като методи, модули, класове и др.) чрез които се изграждат необходимите отношения. При изграждането си някои отношения „пресичат“ множество различни абстракции, поради което те се наричат „междусекторни отношения“. И ето тук идваме до аспектно-ориентираното програмиране (АОП).

„Аспект“ се нарича единица, която „капсулира“ дадено отношение, пресичащо системните компоненти в множество точки. АОП е относително нова парадигма в програмирането.

- Spring Batch – това е едно цялостно решение, което предоставя възможността за разработването на надеждни batch приложения, които се срещат в модерните бизнес системи. Чрез Spring Batch вие можете с лекота да извършвате обработка на големи обеми от данни, като логване/проследяване, статистика за обработени задачи, управление на ресурси и други.

Могат да се посочат още много предимства на Spring Framework, но ако имате основни познания по ООП с езика Java, ви очакваме в курса „Java MVC Frameworks - Spring - юли 2018“, където ще можете да изучите в детайли работата със Spring Framework. Очакваме ви!