Ако Питон е за 4-5 клас, то в кой клас се учи координатна система?

https://softuni.bg/trainings/resources/officedocument/18682/exercise-problem-descriptions-programming-basics-with-python-october-2017/open

Моля, поправете в условието на задача 8. графичната част. В геометрията координатната система, осите се пресичат в точка О, която съвпада с 0-та


Благодаря!