DecisionTreeRegressor

В лекцията подробно бяха описани нещата, които да имаме предвид като правим класификация с дървета. Как стоят нещата при регресията? 

Има ли специфични неща, на които да обръщаме внимание? Какво да ползваме за оценка на модела?