08. Anonymous Threat :: 80/100

Привет!

 

Нуждая се от малко помощ по тази задача: ◄ Lists-Exersice :: 08. Anonymous Threat

Успях да я докарам до 80/100 в Judge, но явно има някакви гранични случаи за които логиката ми не работи. Тестове #4 и #8 не минават. Въпреки, че многократно дебъгвах и сравнявах с чужд код, който уж има подобна логика, не успях да открия причината. frown

Моля, ако имате желание, хвърлете едно око на кода по-долу. Къде греша?

 

Предварително благодаря!

 

https://pastebin.com/Xjpx0rgj


List<string> input = Console.ReadLine().Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
  .ToList();

string command;

while ((command = Console.ReadLine()) != "3:1")
{
  string[] cmd = command.Split(" ", StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
          .ToArray();

  if (cmd[0] == "merge")
  {
    int start = int.Parse(cmd[1]), end = int.Parse(cmd[2]);
    string temp = "";

    if ((start < 0 || start > input.Count - 1) &&
      (end < 0 || end > input.Count - 1))
    {
      continue;
    }
    else if (start < 0)
    {
      start = 0;
    }
    else if (end > input.Count - 1)
    {
      end = input.Count - 1;
    }

    for (int i = start; i <= end; i++)
    {
      temp += input[i];
    }

    input.RemoveRange(start, end - start + 1);
    input.Insert(start, temp);
  }
  else if (cmd[0] == "divide")
  {
    int idx = int.Parse(cmd[1]), parts = int.Parse(cmd[2]);

    string temp = input[idx]; //Chosen string for dividing
    if (parts > temp.Length)
    {
      parts = temp.Length;
    }
    string[] splited = new string[parts]; //result of splitting

    int partLength = temp.Length / parts; //symbols per part
    int reminder = temp.Length % parts; //for addition to the last part

    for (int i = 0; i < parts; i++)
    {
      for (int j = 0; j < partLength; j++)
      {
        splited[i] += temp[i * partLength + j];
      }
    }
    int reminderStartIx = parts * partLength;

    for (int i = reminderStartIx; i < reminderStartIx + reminder; i++)
    {
      splited[splited.Length - 1] += temp[i];
    }
    input.RemoveAt(idx); //Removing devided element
    input.InsertRange(idx, splited);
  }
}
Console.WriteLine(String.Join(" ", input));