Loading...

Какво представлява C#?

avatar Георги Кацаров 2 минути
Какво представлява C#?

C# (произнася се „Си шарп“) е мулти-парадигмен, строго-типизиран, структурен, императивен, декларативен, функционален, обектно-ориентиран (поддържа и класове), компонентно-ориентиран програмен език с общо предназначение. Загубих вниманието ви, нали? Нека видим какво означават някои от тези термини.

Програмни парадигми
Програмните парадигми са начин да се класифицират програмните езици, според това какви са техните свойства. С# е мулти парадигмен език, което означава, че той съчетава в себе си няколко различни свойства (парадигми), които описват неговата същност и предназначение.

Типизиране
Типизирането при компютърните езици се дели предимно на „строго“ (strong) и „слабо“ (weak). Ако един език е строго типизиран това означава, че той има по-строги правила за изписване на кода, не толерира грешки и отклонения. Това прави прогнозирането и проявяването на грешки по-предвидимо и се случва предимно преди самото изпълнение на кода. От другата страна е „слабото“ типизиране. То има по-свободни изисквания към кода, който пишете, но за сметка на това резултатите които ще получите, са по-непредвидими.
С# е строго типизиран програмен език.

Структурно програмиране
Структурното програмиране е парадигма, при която се цели постигане на по-ясен и качествен код на компютърната програма. Това се постига чрез различни конструкции за условен избор (като if/else) или повторения (“while“ или „for“ цикъл), блокови структури и други похвати. Похватите използвани при структурното програмиране, са в противоположност на похвати като команди от типа на „go to“, при която се прескача от една част на кода към друга. Когато използваме похватите на структурното програмиране, целим да избегнем т.нар. „спагети код“ – нарицателно за код, чиято логика е трудна за проследяване, а самият код – труден за поддръжка.

Императивно програмиране
Наименованието идва от латинската дума „imperare“, която означава „нареждам“ или „заповядвам“. При тази парадигма една програма се състои от поредица от команди, които определят какво и в какъв ред компютърът трябва да извърши съответните действия. Затова, когато пишете код на С# вие винаги трябва да внимавате за последователността в която изписвате различните команди, защото компютъра стриктно ще следва последователността, в която сте ги задали.

Обектно-ориентирано програмиране (ООП)
При тази парадигма дадена програма се състои от „обекти“. Обектите могат да взаимодействат помежду си, да получават и обработват данни, както и да изпраща данни до други обекти. По този начин се постига изграждането на по-гъвкави програми. Обектно-ориентираното програмиране е по-лесно за усвояване спрямо традиционното програмиране (при което програмата е списък от инструкции, изпълнявани от компютъра). ООП намира широко приложение в създаването на мащабни програми.

Ако искате и вие да навлезете в света на програмирането, с един интуитивен и лесен за разучаване програмен език, като C#, то курсът „Programming Basics with C# - май 2018“ е вашият шанс! Очакваме ви!