Софтуерно Инженерство
Loading...

СофтУни

Внимание: настоящата информация е от 2014 г. и може да е остаряла. Информирайте се за актуалните курсове, обучения и предложение от СофтУни от неговата официална страница: https://softuni.bg.

Целта на СофтУни и неговата образователна програма "Софтуерен университет" е да предложи 
качествено образование, професия и работа за идното поколение софтуерни инженери, с практически умения, които съответстват на нуждите на работодателите от технологичния сектор.

За нас, както и за цялата софтуерна индустрия, е най-важен практическият опит. Ето защо за нас основна цел и мисия е да направим хората, които обучаваме, истински професионалисти в софтуерната индустрия и да им съдействаме в намирането на работа. Има опция и за получаване на университетска диплома за висше образование от един от нашите университети-партньори след допълнително обучение при тях с продължителност 1 или 2 години. Правният статут на Софтуерния университет е "Дружество с ограничена отговорност" (ЕООД) - частен учебен център, и като такъв не е акредитиран по ЗВО.

Фoндация “Сoфтуeрен унивeрситет”

Фoндaция “Софтуeрен унивeрситeт” (СофтУни фондацията) разработва, съхранява и разпространява учебни курсове и материали, които се ползват в процеса на обучение в СофтУни.

Фoндaция “Софтуeрен унивeрситeт” е нестопанска организация с идеална цел и с работи в обществена полза за подобряване на образованието за софтуерни инженери и ИТ специалисти в България.

СофтУни фондацията има следните цели:

 • разработка, стопанисване, споделяне и разпространение на учебно съдържание за обучение на софтуерни инженери и специалисти в областта на информационните технологии с използването на публични лицензи;
 • предоставяне на безплатно образование и професионална квалификация за софтуерни инженери и специалисти в областта на информационните технологии;
 • провеждане на курсове, семинари, конференции и обучения с практическа насоченост в областта на компютърните науки, софтуерните технологии и информационните технологии;
 • развитие на отворено образование и култура на споделяне и сътрудничество;
 • подпомагане развитието и усъвършенстването на сектора на информационните технологии, иновациите и високите технологии.

Учебен план и съдържание на курсовете

Учебният план, по който се провеждат занятията в СофтУни (към март 2014 г.), се състои от няколко нива – едно подготвително ниво за приемния изпит (2 месеца) и 6 нива обучение по програмиране, технологии и разработка на софтуер (всяко по 4 месеца):

НивоОписаниеПродължителност
Ниво #0Подготовка за приемен изпит - основи на програмирането2 месеца
 Приемен изпит по програмиране 
Ниво #1Основи на програмирането и уеб технологиите4 месеца интензивно
Ниво #2Програмиране и ООП4 месеца интензивно
Ниво #3Софтуерни технологии4 месеца интензивно
 Възможност за започване на работа по придобитата професия 
Ниво #4Алгоритми и софтуерно инженерство4 месеца
Ниво #5Хардуер и системна администрация4 месеца
Ниво #6

Софтуерни технологии за напреднали и бизнес умения за ИТ специалисти

4 месеца
 

Придобиване на диплома за софтуерен инженер-практик

 
Години 3-4Допълнително пожелателно обучение в акредитиран ВУЗ по съвместна програма с цел завършване на висше образование1-2 години (според университета и специалността)

Ниво #0 - подготовка за приемен изпит

 • Цена: безплатно
 • Достъп: навършени 17 години (за присъствено обучение)
 • Продължителност: 2 месеца

По същество, първото ниво е всъщност Ниво #0, в което се изучава курса “C# основи”. То представлява подготовка за приемния изпит за програмата "Софтуерен университет" и е безплатно. Продължителността му е 8 седмици – 7 седмици занятия веднъж седмично с много домашни и упражнения. Следва приемен изпит по програмиране, който се провежда присъствено в София и включва решаване на 5 задачи по програмиране за 6 часа. Използва се автоматизирана проверка на резултатите в реално време.

Преминаването на това ниво не е задължително, студентите могат да изберат да се явят направо на приемния изпит, ако се чувстват достатъчно подготвени..

Ниво #1 - основи на програмирането и уеб технологиите

 • Достъп: Успешно преминат приемен изпит
 • Продължителност: 4 месеца

Следва Ниво #1, което включва основи по програмиране и уеб с няколко езика и платформи за разработка (Java, Python, JavaScript). По същество, това е първият семестър от обучението, а продължителността е 4 месеца. По време тези 4 месеца се преподават Java основи, Web основи (HTML & CCS), Java Script основи и Python основи. Също така ще се набляга върху развиването на умения за работа в екип и на личностните умения на студентите. Нивото се завършва с успешно издържани изпити по всеки един от включените курсове.

Ниво #2 - програмиране и ООП

 • Достъп: Успешно завършено ниво #1
 • Продължителност: 4 месеца

Ниво #2 включва програмиране и ООП. Продължителността на това ниво отново е 4 месеца. По време на това ниво студентите ще изучават по-задълбочено езика C#, обектно-ориентирано програмиране със C#, JavaScript програмиране, JavaScript приложения, както и качествен програмен код, Python програмиране и обектно-ориентиране програминране в Python.

В бъдеще СофтУни ще предлага и други възможности за професионална квалификация в направления “разработчик на мобилни приложения”, и други. Тези специалности ще включват други курсове на ниво #2: Java програмиране и Java ООП, или Android основи и Android приложения, или PHP програмиране и PHP ООП, или Objective C основи и iOS приложения. Нивото се завършва с успешно издържани изпити по всеки един от включените в него курсове.

Ниво #3 - софтуерни технологии

 • Достъп: Успешно завършено ниво #2
 • Продължителност: 4 месеца

Ниво #3 има за цел усвояването на софтуерни технологии, които се използват в практиката при разработка на софтуерни приложения и системи. През 4-те месеца на това ниво, преподаваните курсове са бази данни, приложения с бази данни, уеб услуги и облачни технологии, основи на уеб разработката и MVC-базирани технологии за уеб разработка. Нивото се завършва с преминаването на изпит по всеки един от избраните курсове. Има и един модул, който подготвя студентите за кандидатсване и интервю за работа.

В бъдеще СофтУни ще дава възможност за придобиване на други професии освен “уеб разработчик”, които ще включват изучаване на други курсове, платформи и технологии в ниво #3. Планират се следните курсове: Photoshop, WordPress, SEO и дигитален маркетинг, изграждане на уеб сайтове, Node.js, Single Page Apps, хибридни мобилни приложения, курсове за инженери по качеството на софтуера (QA инженери). Някои от тези курсове изискват разработка и защита на практически проект, а други преминаването на практически изпит.

Ниво #4 - алгоритми и софтуерно инженерство

 • Достъп: Успешно завършено ниво #3
 • Продължителност: 4 месеца

Ниво #4 предоставя обучение по алгоритми и софтуерно инженерство. Продължителността отново е 4 месеца. Включват се курсове по структури от данни и алгоритми, софтуерно инженерство, управление на ИТ проекти. Нивото се завършва с изпит по всеки един от избраните курсове. Ще се предлагат и допълнителни курсове като дизайн на потребитеслки интерфейс и потребителско изживяване (UX), настолни приложения, програмиране на Python и Django, програмиране на Ruby и Rails.

Ниво #5 - хардуер и системна администрация

 • Достъп: Успешно завършено ниво #4
 • Продължителност: 4 месеца

Следва Ниво #5, което включва хардуер и системна администрация. Продължителността отново е 4 месеца. Предлагат се курсове по компютърни мрежи, хардуер (компютърни архитектури) и вградени системи (embedded development). Вместо тях може да се изберат курсове по операционни системи и Linux системна администрация или програмиране на езика C, системно програмиране и програмиране на C++. Нивото се завършва с разработка и защита на практически проекти по всеки един от избраните курсове.

Ниво #6 - софтуерни технологии за напреднали и бизнес умения за ИТ специалисти

 • Достъп: Успешно завършено ниво #5
 • Продължителност: 4 месеца

Последното ниво е Ниво #6, което също е с продължителност от 4 месеца. То е съсредоточено върху софтуерни технологии за напреднали и бизнес умения за ИТ специалисти. Възможните курсове за избор са: бизнес умения за софтуерни инженери, компютърна графика, интелигентни системи, информационна сигурност, системи за анализ на данни и бизнес интелигентност (BI) и паралелни алгоритми. Всеки курс приключва с представянето на проект.

Интензивност

Първата година (нива #1, #2 и #3) са много интензивни (изискват средно по 10-12 часа на ден за начинаещ в програмирането). Следващите нива са с ниско натоварване и са подходящи за работещи.

Приемен изпит

Приемът в СофтУни за онлайн и присъственото обучение се осъществява чрез приемен изпит по програмиране.

Приемен изпит ще се провежда на всеки два месеца. Студентите могат да изберат да се запишат за безплатния подготвителен курс (ниво #0, който продължава 8 седмици) или направо да се явят на изпита, ако се чувстват достатъчно подготвени.

Изпитът е върху основи на програмирането и е с продължителност 6-8 часа. Той включва 5 практически задачи по програмиране. При решаването на всяка задача, студентът качва решението си в онлайн система за автоматизирана проверка и получава почти веднага своя резултат за съответната задача.

На приемния изпит може да програмирате на някой от следните езици за програмиране: C#, Java, JavaScript, PythonC, C++ (последни версии). Подготовката (ниво #0) за приемния изпит ще бъде с езика C#. Използването на други езици за програмиране е на ваш собствен риск.

Форми на обучение

Формите на обучение в СофтУни са две – присъствена и онлайн. Разликата е не само в задължителното посещение на занятия, но и в таксата за обучение. Съществува и форма „наблюдател”, която предоставя безплатен достъп до учебните видеоматериали и ресурси от обученията.

Присъствената (онсайт) форма на обучение задължава студентите да посещават занятията, да пращат домашни работи, да участват в екипни проекти и да положат изпитите за съответните курсове. 

Онлайн формата на обучение позволява на студентите да гледат видео и да ползват учебните ресурси на включените в обучението им курсове без да посещават занятията присъствено. Онлайн обучаващите се имат право да пращат домашни работи, да участват в екипни проекти и да полагат изпити. Таксата е по-ниска от тази за присъствената форма.

Форма „наблюдател” дава право на потребителя да гледа видео и да ползва учебните материали на всички курсове. При желание може да участва във форума на СофтУни, но няма право да предава домашни и да посещава изпити. Безплатно е.

Продължителността на едно ниво (от #1 до #6) е 4 месеца. Ниво #0 е 2 месеца.

Нива от #1 до #3 се провеждат в интензивната форма на обучение. При нея студентът трябва да е подготвен да отделя по 10-12 часа на ден за учебни занятия, упражнения, домашни, практически проекти, екипна работа, подготовка и явяване на изпит.

При желание, обучаемите могат да изберат обучение с намалено натоварване и да взимат по едно ниво за 8 месеца (вместо за 4). Възможно е и прекъсване на обучението (например за летни стажове в чужбина) и продължаване след това със следващия випуск.

Учебни курсове

Учебните курсове в СофтУни включват учебно съдържание под формата на презентации и видео, задачи за домашна работа, за упражнение и други.

Учебните курсове са групирани по нива. Всяко от нивата е с продължителност 4 месеца. Всеки курс се завършва с изпит или индивидуален проект. Студентите имат достъп до лекциите (присъствено или под формата на видео), до презентации, задачи за домашна работа и упражнения. Могат да коментират и публикуват теми в дискусионния форум на учебните курсове. Някои нива включват и разработване на практически екипни проекти, които се представят пред лектори и състуденти.

Учебните материали се разпространяват под отворен лиценз “Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike”.

Схема на оценяване

Схемата на оценяване е комплексна. По същество тя е точкова система. 

Точковата система предполага, че оценката се формира на базата на натрупани точки, които се получават в зависимост от изпълнение на зададените критерии, като например: предаване на домашна работа навреме, вярно решена домашна работа, посещение на учебни занятия, екипна работа по проекти (teamwork), степен на справяне с изпита, активно участие в дискусионния форум. Допълнителни точки могат да получат доброволците, които изпълняват ролята на асистенти по време на лекции и помагат на лектора.

Сертификати

Сертификат ще бъде издаван след покриването на определени курсове за придобиване на съответната професия.

Грамота се получава след завършването на всеки курс. При покриване на определени курсове се връчва сертификат за професия.

Дискусионен форум

Дискусионният форум е на разположение не само на студентите в присъствена и в онлайн форма на обучение, но и на т. нар. “наблюдатели”.

Дискусионният форум е място, където студентите могат свободно да общуват, да коментират теми, свързани с обучението в СофтУни и дори да си помагат един на друг с домашните работи. Насърчава се участието във форума с даването на допълнителни точки за по-активните потребители към системата за оценяване.

Ценова информация и стипендии

10% от най-добрите ни студенти учат безплатно! Фирми дават стипендии на избрани от тях студенти. Всички останали заплащат такса за онлайн или присъствено обучение или участват безплатно като наблюдатели.

Стипендианти на СофтУни

10% от най-добрите студенти в присъствена форма от всяко ниво и от всеки випуск ще бъдат освободени от таксата за обучение по стипендия за отличен успех.

Най-силните 10% от студентите, които биват избирани за стипендианти на СофтУни, се определят поотделно при старта на всяко следващо ниво въз основа на цялостното им представяне в предходното ниво (успехът им от всички курсове). Обучаващите се в онлайн форма нямат право на стипендия от програмата "Софтуерен университет".

Освен безплатно присъствено обучение стипендиантите на СофтУни получават и допълнителни привилегии:

 • Право да работят почасово в СофтУни срещу заплащане
 • Право да участват като асистенти и помощници в учебния процес
 • Право да преподават извън София курсовете, които са преминали с отличие
 • Право на стажове в стартъп компании от силициевата долина
 • Специални права в дискусионните форуми

Стипендии от фирми-работодатели

Отделно от стипендиите за отличен успех, фирми от софтуерната индустрия предлагат ограничен брой стипендии от работодатели за изявени студенти по тяхна преценка. 

Условията за получаване на стипендия от фирма се определят от конкретните фирми-партньори на СофтУни. Фирмите имат право да покриват не само таксите за обучение в СофтУни, но и разходи за квартира, за храна и да предлагат други материални и нематериални придобивки. Фирмите имат право да изискват определени ангажименти от техните стипендианти, например работа във фирмата-спонсор за определено време след завършване на образованието или след покриване на първите няколко ниво от него.

Платено обучение

Всички студенти, които се обучават присъствено или онлайн без да ползват стипендия, заплащат сами таксите си или разчитат на родителите си или ползват студентски заем. Заплащането се извършва в офиса на СофтУни или по банков или електронен път преди началото на съответното ниво. Плащанията са за цяло ниво и не се допуска плащане само за конкретен курс или изпит.

Присъствено обучение

Присъствената (онсайт) форма на обучение е с най-висока такса. Студентите в присъствена форма на обучение получават пълния пакет от образователни услуги от СофтУни и имат право на:

 • присъствие на живо на учебните занятия в курсовете от техния учебен план
 • индивидуална помощ от асистентите и преподавателския състав по време на учебни занятия в учебните зали
 • участие в екипни проекти (екипна работа, публични защити и оценяване)
 • явяване на всички изпити от курсовете в учебния план за съответното ниво (и получаване на оценки от изпитите)
 • предаване на домашни и участие в проверката на домашните
 • право на грамоти, серитификати и дипломи (при покриване на изискванията за тях)
 • право на онлайн помощ в дискусионните форуми на изучаваните курсове

Онлайн обучение

Онлайн формата на обучение ще има по-ниска такса, защото не включва присъствие на учебните занятия. Студентите, обучаващи се в оналйн форма имат право на:

 • участие в екипни проекти (екипна работа, публични защити и оценяване)
 • явяване на всички изпити от курсовете в учебния план за съответното ниво (и получаване на оценки от изпитите)
 • предаване на домашни и участие в проверката на домашните
 • право на грамоти, серитификати и дипломи (при покриване на изискванията за тях)
 • право на онлайн помощ в дискусионните форуми на изучаваните курсове

Безплатно обучение за наблюдатели

Всеки Интернет потребител може да се регистрира като “наблюдател“ в курсовете от СофтУни. Наблюдателите получават безплатен достъп до учебните материали и до дискусионните форуми на всички СофтУни курсове, но нямат право да изпращат домашни, да се явяват на изпити, да участват в екипни проекти, нито да получават грамоти, сертификати или дипломи.

Изпити

Изпитите се провеждат присъствено и представляват практическо решаване на задачи или разработка и защите на практически проект.

Всички изпити СофтУни се провеждат присъствено в учебните зали в гр. София, в предварително определени дати и часове. За някои изпити се предоставя възможност за избор между няколко дати. Онлайн изпити не се провеждат поради невъзможност за гарантиране на честността.

Явяването на изпит става само по покана от СофтУни. При явяване на изпити се изисква документ за самоличност. На изпитите е позволено да се ползва Интернет, както и предварително подготвени или публично достъпни в Интернет помощни материали (книги, учебници, презентации, видео уроци и други). На изпитите е забранено да се ползва чужда помощ под каквато и да е форма: разговори с колеги, ползване на e-mail, ползване на услуги за прехвърляне на файлове като Dropbox, писане във форуми, Facebook, Skype и използване на чат-програми. За някои изпити се изисква инсталиране и ползване на специализиран софтуер за превенция на непозволена комуникация (anti-cheat client), предоставен от СофтУни.

При установяване на преписване на изпит (ползване на ползване на чужда помощ на някои от изпитите или представяне на чудж проект като свой), се отнемат студентските права на заловения студент за период от 1 година. В този период студентът няма право да учи в СофтУни и не му се възстановяват таксите за обучение за текущото ниво.

Поправки

Ако не успеете да се явите или да вземете изпита си за някой курс, може да се явите повторно на поправка.

Няма определена поправителна сесия, но ако студентите не успеят да вземат някой от изпитите си, то те могат да запишат отново същото ниво и да се явят само за изпита, които не са взели. При желание, могат да се явят и на другите изпити, ако искат да повишат оценката си.

Настаняване на общежитие

Определен брой от студентите от провинцията ще могат да кандидатстват и да бъдат одобрени за общежитие.

Учебни зали

Учебните зали побират по около 200 души и са оборудвани с компютърна техника според нуждите на на обученията.

Учебните зали са снабдени с видео стени и озвучаване, за да може учебния материал да достига до всички студенти в залата. Използваме моделът “масови обучения”, при които един преподавател обучава едновременно голяма група студенти (около 200 души) с помощта на група асистенти, които отделят индивидуално внимание, помагат за упражненията и проектите и отговарят на въпроси.

Понастоящем учебната ни зала се намира в Бизнес център “Стефан Караджа”, ул. “Васил Кънчев” 26,  кв. Хаджи Димитър, гр. София.

Студентите сами избират дали да ползват собствен лаптоп на учебните занятия и на изпитите в СофтУни или да ползват компютрите в учебните зали. Преподавателите и асистентите дават наставления за необходимия софтуер, който трябва да се инсталира, за всеки от учебните курсове.

Започване на работа

СофтУни си партнира с много фирми-работодатели, които търсят да назначат на работа програмисти и софтуерни инженери с практически опит и знания.

Основната ни задача на образователната програма "Софтуерен университет" е да подготви учащите не само с актуални технологични знания, но и с реален практически опит. Затова във всеки курс включваме задължително стотици домашни, практически екипни проекти и практически изпити.

Договорили сме партньорски отношения с много фирми и ИТ компании, които имат нужда от качествени специалисти по разработка на софтуер. Това улеснява връзката между студентите, които желаят да започнат работа и фирмите, които търсят нови служители. При желание на студента и при интерес от фирмите кариерният център на СофтУни организира интервюта за работа и посредници на студентите да започнат работа в подходяща за тях фирма и на длъжност съответстваща на квалификацията им.

Дипломи и сертификати

Диплома за софтуерен инженер-практик се издава от СофтУни при успешно завършване на всички нива (две години). Университетска диплома за висше образование по ЗВО се издава след допълнително обучение в един от нашите университети-партньори.

СофтУни все още не е акредитиран според закона за висшето образование и затова дипломата за софтуерен инженер-практик, която ние издаваме, има сериозна стойност само пред работодателите, но не се признава от държавните институции. Ако студентите желаят университетска диплома за висше образование по Закона за висшето образование (ЗВО), те могат да изкарат такава в един от нашите партньорски университети, след като преминат продължат допълнително 1- или 2-годишно обучение там и покрият съответните изисквания на съответния ВУЗ по избраната от тях специалност. По закон в България висше образование не може да се придобие за по-малко от 3 години обучение, независимо колко подготвен е студентът.

Кой може да се запише?

Няма ограничение по пол или възраст или други ограничения. Всеки, които има интерес и желание, може да се запише след успешно покриване на приемния изпит. Изисква се компютърна грамотност и владеене на български и английски език.

Ние, в СофтУни, вярваме в ученето през целия живот. Ето защо няма ограничение за възрастта на кандидат-студентите. Ако те преминат успешно приемния изпит, могат да се запишат за ниво #1.

Право на обучение по стипендия от СофтУни имат лица, които са навършили 17 години.

Право на обучение като студенти в партньорските ВУЗ-ове (за висше образование) имат само лица, които са завършили средно образование или предстои да го завършат в настоящата календарна година.

Изисква се владеене на български и английски език на средно ниво и начална компютърна грамотност. Ако се чудите дали английския ви език е на достатъчно добро ниво, за да се обучавате в СофтУни, разгледайте учебните материали от курса “C# основи” и се уверете, че разбирате английския текст в тях.